Planschade

LET OP: DEZE INFORMATIE GELDT UITSLUITEND VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN • Bestemmingsplannen die nog onder de Wet ruimtelijke ordening zijn vastgesteld; en • Omgevingsvergunningen die onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verleend. Schade als gevolg van besluiten genomen onder de Omgevingswet (in werking vanaf 1 januari 2024) kan in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Het kan voorkomen dat u schade heeft door een planologisch besluit van de gemeente. Het gaat dan om besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals een bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen tot vergoeding van planschade.

Aanvraagformulier

Belangrijk om te weten

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht heeft op vergoeding van schade. Die schade moet dan wel gevolg zijn van een planologisch besluit, zoals een bestemmingsplan, een projectbesluit of een omgevingsvergunning.

Schade kan op twee manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomensderving).
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor tegemoetkoming in planschade als: 

  • u schade heeft geleden aan uw eigendom. U bent eigenaar, geen huurder.
  • de schade houdt verband met planologische maatregelen
  • u vraagt de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar nadat de planologische maatregel onherroepelijk van kracht is geworden
  • u heeft niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie ontvangen. Bijvoorbeeld door koop of onteigening.
  • de schade hoeft redelijkerwijs niet voor uw rekening te komen

Aanvragen

Een verzoek tot vergoeding van planschade dient u via bovenstaand aanvraagformulier in.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van aanvragen zijn € 300.