Meteren - Kavels Buytenplaets

Uw eigen droomwoning bouwen op een riante bouwkavel gelegen aan het water én in een prachtig ruim opgezette wijk? In De Buytenplaets, onderdeel van nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren, biedt de gemeente de laatste twee kavels te koop aan. De kavels worden aangeboden via inschrijving en loting. U kunt digitaal inschrijven van 17 juni 2024 9:00 uur tot en met 8 juli 2024 17:00 uur.
Vanaf 17 juni 9.00 uur plaatsen wij het inschrijfformulier.

Over De Buytenplaets

De kavels liggen aan de westrand van nieuwbouwwijk De Plantage. De kavels hebben een ruime oppervlakte van ca. 1480m² en 986 m². De straten met groene bermen versterken het landelijke karakter van deze plek. De kavels liggen aan het water. 

De Plantage kenmerkt zich door afwisselende architectuur in de verschillende deelplannen. Van unieke gevelontwerpen tot een statige eenheid: elke buurt ademt een eigen sfeer. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de ligging in de Betuwe. Met kenmerken en stijlen die typisch zijn voor deze omgeving. Je woont weliswaar in een splinternieuw huis, maar het oogt toch heel vertrouwd.

Rijksstraatweg

De kavels liggen aan de Rijksstraatweg en hebben een oppervlakte van ca. 986 en 1480 m². De straten met groene bermen versterken het landelijke karakter van deze plek. De kavels liggen aan het water. Gevarieerde architectuur geeft de wijk zijn charme, met kenmerkende stijlen die typisch zijn voor de omgeving. 

Sfeer 

De opzet van de Buytenplaets is geïnspireerd op de lanenstructuur van het oorspronkelijke ’t Huys Meteren. De brede, groene lanen en de landhuizen in dit deelgebied roepen de sfeer op van de vroegere buitenplaats. Dit enerzijds statige en anderzijds landelijke karakter komt tot uiting in de planstructuur en de openbare ruimte. 

Omgeving

Vanaf uw huis fietst u in 10 minuten naar het treinstation in Geldermalsen waar u de trein pakt naar Utrecht of Den Bosch. Een half uurtje en u bent er. En met de auto bent u in korte tijd op de snelwegen A15 of A2. 

Voorzieningen

Op loopafstand vindt u multifunctionele centrum De Pluk met bibliotheek, grandcafé, theater en bioscoop. Ook ligt het gezellige centrum van Geldermalsen dichtbij. Hier is een uitgebreid aanbod aan winkels én op vrijdagochtend is er markt. In Meteren zelf zijn er diverse basisscholen en in de nabijheid een scholengemeenschap, talloze sportmogelijkheden en zorgvoorzieningen. Alles wat u dagelijks nodig heeft en net een beetje meer.

Kavels en prijzen

De koopsom is inclusief BTW en exclusief kosten koper.
Naast de koopsom komen de kosten van de notaris en inschrijving in het kadaster voor uw rekening. De bouwkavels zijn bouwrijp. Aansluiting van uw woning op de nutsvoorzieningen is voor eigen rekening.

Kavel 1 

Oppervlakte 986  m²
Prijs: € 416.000,- 

Kavel 8 

Oppervlakte: 1480 m²
Prijs: € 546.000,-

Beeldregie

Heeft u er altijd van gedroomd uw eigen huis te ontwerpen? We vertellen u graag meer over de sfeer die we voor ogen hebben. Voor De Plantage zijn een stedenbouwkundig plan, een bestemmingsplan en een beeldregieplan opgesteld. De uitstraling van de woningen in De Buytenplaets moet voldoen aan het beeldregieplan dat is opgesteld voor De Buytenplaets. Op die manier zorgen we ervoor dat er, ondanks de variatie, een mooi geheel ontstaat.

Om u een idee te geven van wat er allemaal kan en mag, hebben we een opsomming gemaakt.

Ligging/situatie                                                     

 • Positie huis binnen het bouwvlak.
 • Maatvoering en afstanden conform het kavelpaspoort. 
 • Vaste rooilijn per kavel, zie kavelpaspoort. De rooilijn is een lijn die bij het bouwen niet overschreden mag worden.
 • Oriëntatie op voornaamste openbare ruimte.

Kenmerken

 • Een eenduidig architectonisch concept: architectuur, compositie, materiaalgebruik en detaillering vormen een samenhangend geheel.
 • Duidelijke hiërarchie in (eenvoudige) hoofd- en nevenvolumes.
 • Variatie in bouwvolumes, goot- en nokhoogtes en nokrichtingen.
 • Alleen schuine daken toepassen voor hoofdgebouwen.
 • Variatie in architectuurstijlen, gebaseerd op traditionele dorpse kenmerken, zoals, variatie in materiaal en kleur, binnen een landelijk kleurenpallet.
 • De woningen zijn nadrukkelijk georiënteerd op de openbare ruimte, waarbij ramen, deuren en/of erkers een rol spelen. Woningen op hoeken hebben een tweezijdige oriëntatie.
 • Hoofdvormen worden verlevendigd met erkers, bloemkozijnen et cetera en bij blikvangers is de detaillering rijk en verfijnd.

Hoofdgebouw

 • Volume van maximaal 2 bouwlagen plus kap.
 • Bouwhoogte: maximaal 12 meter.
 • Goothoogte: maximaal 7 meter.
 • Alle hoofdgebouwen hebben een kap met een kaphelling tussen de 40 en 80 graden.
 • De breedte van de gezamenlijke dakkapellen op het dakvlak van de voorgevel van een gebouw bedraagt ten hoogste 50% van de breedte van dat dakvlak.

Aan- en uitbouw en bijgebouwen

 • Maximaal 100 m2 aan aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen.
 • Situering binnen het op de kavelpaspoort aangegeven ‘gebied bijgebouwen’.
 • Maatvoering aangebouwde bijgebouwen, aan- en uitbouwen: Bouwhoogte: max. 6 meter Goothoogte: max. 3,20 meter.
 • Maatvoering vrijstaande bijgebouwen: Bouwhoogte: max. 5 meter. Goothoogte: max. 3 meter.
 • Erkers, aan- en uitbouwen voor de voorgevel: maximaal 1,5 meter voor de voorgevel met tenminste 2 meter resterende voortuindiepte. 

Architectuur

De architectuur en de inrichting van de openbare ruimte zijn geïnspireerd op stijlvolle landelijke woningen in de Betuwe. De massa van de woningen is opgebouwd uit eenvoudige volumes, waarbij een samengestelde massa eveneens toepasbaar is. Woningen en bijgebouwen zijn voorzien van een kap. In de architectuur wordt geput uit streekeigen kenmerken. Die kunnen zowel formeel als landelijk zijn. De boerderijen in Meteren zijn een mooi voorbeeld. De elementen die worden toegepast om karaktervolle woningen te maken zijn heel divers. Denk aan witgepleisterde gevels, schilddaken of mansardedaken en elementen zoals pilasters, kroonlijsten en frontons om de ingangspartij van de woningen te benadrukken. Details in de gevel, in het metselwerk of rondom de ramen maken de architectuur verder af. De ‘beeldregels’ voor de architectuur zijn gespecificeerd in het Beeldregieplan De Plantage Deelplan 2, hoofdstuk 5 ‘Beeldkwaliteit De Buytenplaets’ (20 juni 2017). U ontvang het beeldregieplan nadat u bent ingeloot. 

Bij woningen op hoeken is de architectuur van zowel de voorgevel als de zijgevel die grenst aan de openbare ruimte voorzien van:

 • Twee representatieve gevels, die niet gelijkvormig of gelijkwaardig hoeven te zijn.
 • In de goothoogte (hoger of juist lager dan overige bouwdelen) en kapvorm is afleesbaar dat de woning op een hoek ligt.
 • Elementen die in beide gevels terugkeren, zoals een plint, ramen, speklaag, dakkapellen of kroonlijst.
 • Blinde kopgevels zijn niet toegestaan.

Materiaal en kleur

 • Gevels zijn opgetrokken in baksteen in landelijke tinten, waaronder rood, roodbruin of geelbruine tinten. Geheel of gedeeltelijk schilderen in een lichte tint (wit of lichtgrijs) is toegestaan. Ook houten geveldelen zijn toegestaan.
 • Daken hebben een gedekte kleur, zoals antraciet (kleurvast).
 • Dakbedekking bestaat uit een natuurlijk en duurzaam materiaal, zoals keramische pannen, riet of leien.
 • Toegevoegde materialen zijn: natuursteen, stucwerk en beton met een hoog afwerkingsniveau of hout voor versieringen, erkers, luiken, e.d. Balkonhekjes worden uitgevoerd in gietijzer of hout. Kozijnen zijn uitgevoerd in hout.

Op eigen erf

Voor de kavels aan de Rijksstraatweg gelden enkele voorwaarden aan de inrichting van het eigen erf:

 • Er worden ten minste 2 parkeerplekken op eigen terrein gerealiseerd en in stand gehouden. 
 • De parkeerplekken liggen altijd naast elkaar en achter (het verlengde van) de voorgevel.
 • Een parkeerplek meet 5x2,5 meter. Daarboven dient (afhankelijk van de situatie) rekening gehouden te worden met ruimte voor een erfscheiding (min. 0,5 meter), een pad naar een eventuele voordeur in de zijgevel (min. 1 meter) en afstand tot eventuele garagedeuren (min. 1 meter).
 • Ieder erf heeft één inrit met een ligging en breedte conform het kavelpaspoort.
 • De Afkoppelverordening gemeente West Betuwe is van toepassing: per vierkante meter verhard oppervlak (zowel gebouwen als bestrate oppervlakten) dient minimaal 20 liter aan waterberging gerealiseerd te worden op eigen terrein. Denk daarom ook eens aan het beperken van verharding door bijvoorbeeld grastegels of ‘karresporen’. 

Erfscheidingen

De kavels Buytenplaets krijgen een lommerrijke en verzorgde uitstraling. Omdat erfscheidingen een grote rol spelen in het straatbeeld, zijn er in het beeldregieplan criteria opgesteld voor de erfscheidingen:

 • Voor de voorgevellijn is de erfscheiding een lage haag (max. 1m). Op hoeken gelden beide gevels als voorgevel en is de haag dus laag.
 • Op entreepunten naar de kavel staan kolommen.
 • Bij zijkanten van erven die grenzen aan de openbare ruimte is de erfscheiding tot halverwege de zijgevel uitgevoerd als lage haag, daarachter als hoge haag (max. 2m).
 • Zij- en achterkanten die niet grenzen aan de openbare ruimte worden uitgevoerd als stalen hekwerk met begroeiing of als haag. Alleen een hek of schutting is niet toegestaan.
 • Erfscheidingen mogen in geen geval worden dichtgezet met kokosmatten, schuttingen, rietschermen, plastic en soortgelijke materialen.
 • Soorten haag (indicatie).

Waterkant

De kavels liggen aan het water. Dit water is een zogenaamde B-watergang. De watergang is eigendom van de gemeente en speelt een rol speelt in het regionale watersysteem. Dit brengt criteria met zich mee voor de inrichting van de waterkant. Daarnaast is het streven vanuit de beeldregie om ook aan de waterkant een samenhangend en verzorgd beeld te krijgen. 

 • Zowel de waterlijn als de bovenkant van het talud liggen vast en mogen niet aangepast worden. 
 • Taluds zijn altijd groen ingericht. 
 • In de “zone waterkant” zijn geen erfscheidingen toegestaan. Dit met uitzondering van de lage erfscheiding op het voorerf. Direct aangrenzend aan de tuinzijde dient wel een erfscheiding te worden gerealiseerd.

Er mogen vlonders worden aangelegd. Deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Vlonders zijn maximaal 6 meter breed en steken niet uit buiten de waterlijn.
 • Situering vlonders minimaal 1,5 meter van de erfgrenzen.
 • Palen onder vlonder moeten rond van vorm zijn.
 • De onderzijde van de vlonder ligt minimaal 30 centimeter boven het zomerpeil.
 • Op of aan de vlonder zijn geen bouwwerken toegestaan.
 • Eventuele vergunningen of meldingen bij het waterschap zijn de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

Klimaatadaptief en Natuurinclusief bouwen

Steeds meer mensen willen graag een duurzaam huis, met een beperkte impact op het milieu. Als u een kavel koopt in De Plantage bent u verplicht klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen. Denk daarbij aan: slim gebruik van water, omgaan met hittestress en biodiversiteit. 

Hoe werkt het?

Zelf bouwen is leuk, maar ook spannend. U gaat een avontuur aan waar veel bij komt kijken. Niet alles is zomaar geregeld. Het begint natuurlijk met de kavel. Wat wilt u precies? Waar? Welke stappen moet u vervolgens zetten? Wij helpen u hier op weg.

Oriënteren 

Op deze webpagina vindt u veel informatie over de aangeboden kavels, de kavelpaspoorten met informatie over grootte, prijs, ligging en een samenvatting van de regels en randvoorwaarden. Op deze webpagina vindt u ook de inschrijfvoorwaarden en een inschrijfformulier. 

Inschrijven 

De kavels worden aangeboden via inschrijving en loting. U kunt digitaal inschrijven op 17 juni 2024 vanaf 09:00 uur. Inschrijvingen die na 08 juli 2024 om 17:00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen en zijn dus uitgesloten van de inschrijvingsprocedure en de loting. Na sluiting van de inschrijvingsperiode wordt het inschrijfformulier gecontroleerd. Alleen juist en volledig ingevulde inschrijfformulieren gaan mee in de loting. De notaris verricht de loting en stelt een proces verbaal op. U kunt alleen persoonlijk en voor uzelf op een kavel inschrijven. U ontvangt direct een bevestiging van uw inschrijving. 

Toewijzing bouwkavels 

De toewijzing van de kavels vindt plaats via loting door de notaris. Uiteraard ontvangt u bericht over de toewijzing. 

Optie & Optievergoeding 

Zodra de kavel aan u is toegewezen, spreken we over een optie (een reservering). Na de toewijzing ontvangt u een optieovereenkomst ter ondertekening. De optieovereenkomst moet binnen 10 dagen ondertekend zijn. De optietermijn gaat na uw ondertekening in en geldt voor een periode van acht weken. Voor de optie brengt de gemeente u een optievergoeding van 500 euro inclusief btw in rekening. Na de periode van 8 weken kunt u de optie eenmalig met 8 weken verlengen. Bij definitieve koop van de kavel krijgt u de optievergoeding terug via verrekening met de koopsom. Koopt u de kavel toch niet? Dan ontvangt u de optievergoeding niet meer terug.

Reservelijst 

Is de kavel niet meer beschikbaar? Dan kunt u zich laten plaatsen op een reservelijst. 

De rangorde van plaatsing op de reservelijst wordt bepaald door de loting bij de notaris. 

Wanneer een kavel terug komt uit een reservering, wijzen wij deze opnieuw toe. De kavel wordt dan aangeboden aan degene die als eerstvolgende voor die kavel op de reservelijst staat.  

Supervisor 

Geheel vrijblijvend en kosteloos bieden wij u, na het sluiten van de optieovereenkomst, een gesprek met onze supervisor/stedenbouwkundige aan. Hij bekijkt samen met u of de plannen die u voor ogen hebt passen op de kavel. Hij doet zo mogelijk suggesties om de bouwkavel optimaal in te vullen en draagt ideeën en suggesties aan voor het ontwerp. In een later stadium (wanneer de kavel echt is gekocht) beoordeelt de supervisor uw schetsplan en kijkt of het aan alle voorwaarden voldoet. Een positief oordeel draagt bij aan het verkrijgen van de noodzakelijke omgevingsvergunning.

Advies inwinnen 

Zelfbouw betekent veel zelf regelen. Aan de ene kant veel vrijheid maar ook veel verantwoordelijkheid. Wij adviseren u om in de optietermijn al zo veel mogelijk gesprekken te voeren om uw bouwplan compleet te maken. Bijvoorbeeld met een aannemer of architect. Het is ook de tijd om de plannen met een financieel adviseur te bespreken voor een eventuele hypotheek. 

Aankoop kavel 

Voordat de optietermijn verloopt, laat u via e-mail weten of u de kavel koopt. Wij sturen u vervolgens een koopovereenkomst voor ondertekening toe. Wij verkopen een bouwkavel onder standaard voorwaarden. Daarbij houden wij rekening met het verkrijgen van een hypothecaire geldlening. 

Kosten 

Na ondertekening van de koopovereenkomst doet u via de notaris een aanbetaling van 10% van de kavelprijs. Aanbetaling kan ook in de vorm van een bankgarantie. Naast de koopsom, komen de kosten van notaris en inschrijving in het kadaster voor uw rekening. De bouwkavels zijn bouwrijp. Aansluitingskosten voor uw woning op de nutsvoorzieningen zijn ook voor uw rekening. 

Omgevingsvergunning 

Binnen drie maanden na ondertekening van de koopovereenkomst moet u de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aanvragen. Dit kunt u doen via het digitaal omgevingsloketexterne-link-icoon. Uw architect of bouwkundig adviseur kan u ondersteunen bij het doorlopen van deze procedure. Desgewenst helpen wij u ook graag op weg. Een voorspoedige procedure duurt minimaal acht weken. Na het verlenen van de omgevingsvergunning duurt het zes weken voordat de vergunning onherroepelijk is. Dat is het geval wanneer hiertegen geen bezwaar wordt ingediend. Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de bouw van uw woning zijn legeskosten verschuldigd. Hoeveel legeskosten u verschuldigd bent, leest u in de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente West Betuwe. De verordening staat op de pagina met officiële publicaties van overheid.nlexterne-link-icoon. Zoek op legesverordening, dan vindt u de meest recente legesverordening.  

Levering grond en start bouw 

Uiterlijk zes weken nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden is bij de notaris de levering van de grond. Vooraf stelt de notaris een akte van levering op en stuurt die voor een laatste controle naar u en de gemeente toe. Na de formele levering bent u officieel de eigenaar van de kavel en daarna mag u met de voorbereidingen van de bouw van uw woning.

Voorwaarden

U leest hier de voorwaarden voor inschrijving, toewijzing en uitgifte van bouwkavels.

Uitgifte bouwkavels 

Als de gemeente bouwkavels op de markt brengt wordt er voor die bouwkavels gedurende een periode informatie en documentatie beschikbaar gesteld. Vanaf een bepaald moment wordt de inschrijving open gesteld. Inschrijving vindt plaats door het invullen van een digitaal inschrijfformulier.

Aan de inschrijving zijn algemene voorwaarden voor de uitgifte van bouwkavels verbonden. Door in te schrijven verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden. Op het digitale inschrijfformulier staan de bouwkavels vermeld waarvoor de inschrijving is opengesteld.

Op het digitale inschrijfformulier kunt u in de door u gewenste rangorde kavelnummers opgeven. Per project wordt aangegeven hoeveel voorkeuren u kunt opgeven.  

Artikel 1 – Wijze van inschrijven

 1. Inschrijven kan uitsluitend digitaal.
 2. Inschrijven op een bouwkavel is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

1.3 Inschrijven is alleen mogelijk als de inschrijver minimaal 18 jaar is.
1.4 Inschrijven is alleen mogelijk voor natuurlijke personen. 
1.5 Inschrijven op een bouwkavel is uitsluitend toegestaan voor zelfbewoning.
1.6 De inschrijvingsperiode start op 17 juni 2024 om 09:00 uur en eindigt op 08 juli 2024 om 17:00 uur. Inschrijvingen die na 08 juli 2024 om 17:00 uur ontvangen worden niet in behandeling genomen en zijn dus uitgesloten van de inschrijvingsprocedure en loting.
1.7 Per huishouden, of toekomstig te vormen huishouden, mag niet meer dan 1 keer 
ingeschreven worden. Als er sprake is van een duurzame relatie tussen twee partners, kan slechts één partner, dan wel mogen de partners samen slechts éénmaal ingeschreven staan als gegadigde voor een bouwkavel. De gemeente houdt zich het recht voor om een inschrijving die niet voldoet aan het voorgaande, ongeldig te verklaren. Onder duurzame relatie wordt in ieder geval verstaan: 

 • Gehuwden, ongeacht of het huwelijk is geschied in gemeenschap van goederen of op voorwaarden. 
 • Degenen die samen als partners staan geregistreerd. 
 • Degenen die aangifte hebben gedaan van een voorgenomen huwelijk.
 • Degenen die samen een samenlevingscontract hebben. 
 • Degenen die op het moment van schrijven op hetzelfde adres ingeschreven zijn.

1.8 Op het inschrijfformulier kunnen inschrijvers de gewenste rangorde van bouwkavel(s) aangeven.
1.9 Bij onvolledig of onjuist ingediende inschrijfformulieren of als niet is voldaan aan genoemde voorwaarden is de inschrijving ongeldig en zal deze door de gemeente terzijde worden gelegd. 
1.10 Na inschrijving zijn wijzigingen op de inschrijving niet toegestaan.
1.11 Een inschrijving is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
1.12 De gemeente beslist over de geldigheid van de inschrijving.
1.13 De gemeente houdt zich het recht voor om een inschrijving die niet voldoet aan het voorgaande, ongeldig te verklaren. 

Artikel 2 Aansprakelijkheid inschrijver 

2.1 Met het doen van een inschrijving accepteert de inschrijver het gestelde in deze algemene voorwaarden voor de uitgifte, loting en toewijzing van bouwkavels. 
2.2 Personen die gezamenlijk inschrijven voor een kavel, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.7, zijn ieder voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk voor de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit o.a. inschrijving, toewijzing en het eventueel afsluiten van een optieovereenkomst en/of een koopovereenkomst. 

Artikel 3 Loting 

3.1 Na de inschrijvingsperiode worden de inschrijfformulieren gecontroleerd en alle correct ingediende inschrijvingen doen mee in de loting. 
3.2 Inschrijver loot slechts mee voor de bouwkavels waarvoor men zich tijdens de inschrijfperiode heeft opgegeven. Heeft men zich voor bijvoorbeeld twee bouwkavels ingeschreven, dan loot men uitsluitend mee voor die twee bouwkavels.
3.3 Bij de loting is de aangegeven kavelvoorkeur op het inschrijfformulier bindend.
3.4 De loting vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip en wordt uitgevoerd door de notaris dan wel een waarnemer.
3.5 De notaris maakt van de loting een proces verbaal op waarin de volgorde van de kandidaten is vastgelegd. 

Artikel 4 Toewijzing 

4.1 Op volgorde van het lotingsresultaat worden de bouwkavels toegewezen. 
4.2 De inschrijver met de eerste keus krijgt een toewijzing van de bouwkavel van zijn/haar eerste  voorkeur. De inschrijver met tweede keus krijgt een toewijzing van zijn/haar voorkeur die nog beschikbaar is en zo verder.
4.3 Indien de 1e voorkeur niet beschikbaar is, wordt de 2e voorkeur toegewezen op voorwaarde dat inschrijver een 2e voorkeur heeft ingevuld op het inschrijfformulier. Als het aantal ingevulde voorkeuren is bereikt en er geen toewijzing van een bouwkavel kan plaatsvinden wordt inschrijver, op volgorde van het lotingsresultaat, op de reservelijst geplaatst. 
4.4 De inschrijvers die geen bouwkavel krijgen toegewezen, worden op volgorde van het lotingsresultaat op een reservelijst geplaatst en krijgen daarvan per mail bericht met de mededeling dat hij/zij op de reservelijst is geplaatst. 
4.5 De inschrijver aan wie een bouwkavel wordt toegewezen krijgt daarvan zo spoedig mogelijk bericht en krijgt een optieovereenkomst ter ondertekening aangeboden. De optieovereenkomst dient binnen 10 dagen na toezending ondertekend door de inschrijver te worden geretourneerd. 
4.6 Indien een inschrijver nalaat om binnen 10 dagen na toezending van de optieovereenkomst de aangeboden optieovereenkomst ondertekend te retourneren, dan vervalt de toewijzing en vervalt de inschrijving. De inschrijver wordt geschrapt van de inschrijflijst.
4.7 De betreffende bouwkavel wordt opnieuw toegewezen aan de eerstvolgende inschrijver op de reservelijst aan wie nog geen toewijzing heeft plaatsgevonden en die deze bouwkavel in zijn voorkeurslijst heeft openomen als één van zijn/haar kavelvoorkeuren.
4.8 Deze inschrijver dient binnen 10 dagen een ondertekende optieovereenkomst te retourneren. Indien hij/zij dat nalaat wordt de procedure herhaald met de eerstvolgende op de reservelijst als genoemd onder 4.5. 
4.9 Wanneer een eenmaal genomen optie vervalt of wordt teruggegeven zonder dat een koopovereenkomst tot stand komt, dan wordt de vrijkomende bouwkavel aangeboden aan degene op de reservelijst, met de hoogste positie (zonder toewijzing of optie) die de vrijkomende bouwkavel ook heeft opgegeven als een van zijn/haar voorkeuren. 
Een inschrijver die al een kavel toegewezen heeft gekregen, heeft niet de mogelijkheid de verkregen kavel te verruilen voor een bouwkavel die vrij valt.
4.10 Als na de toewijzingsprocedure niet alle bouwkavels zijn verkocht aan degenen die aan de loting hebben meegedaan, gaan de overgebleven bouwkavels in de vrije verkoop. 

Artikel 5 Optieovereenkomst 

5.1 Een toegewezen bouwkavel wordt gedurende de in de optieovereenkomst genoemde optieperiode op naam van optant gereserveerd.
5.2 Een optie op een bouwkavel wordt voor een periode van 8 weken gegeven, te rekenen vanaf de datum van de ondertekening van de optieovereenkomst door inschrijver. Na de periode van 8 weken kan de optie éénmalig met 8 weken verlengd worden. 
5.3 De optie op een bouwkavel vervalt automatisch indien inschrijver, voor het aflopen van de in de optieovereenkomst opgenomen optieperiode en de mogelijke maximale verlenging, de optie niet claimt.
5.4 De optant is een vaste optievergoeding verschuldigd van € 500,- inclusief btw.
5.5 De optieperiode is bedoeld om advies in te winnen bij bijvoorbeeld aannemer, architect, hypotheekverstrekker, te toetsen of het beoogde bouwplan passend is en te bepalen of optant tot koop van de bouwkavel over wil gaan.
5.6 Optant heeft tot het einde van de optieperiode de mogelijkheid om af te zien van de verleende optie. De optievergoeding van € 500,- inclusief btw ontvangt de optant dan niet terug. 
5.7 Indien optant de optie binnen de optieperiode claimt en een koopovereenkomst tot stand komt, dan wordt de betaalde optievergoeding verrekend met en bij de betaling van de verschuldigde koopsom.
5.8 De gemeente West Betuwe behoudt zich  het recht voor om in bijzondere gevallen bovengenoemde termijnen te verlengen. Verlenging van een termijn vindt plaats voor het einde van een termijn. 
5.9 Optant kan zich tijdens de toewijzing van de optieperiode desgewenst laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Deze gemachtigde dient een schriftelijke volmacht en legitimatie te kunnen tonen.

Artikel 6 Koopovereenkomst 

6.1 Binnen de optie periode van 8 weken en de eventuele verlengingsperiode van 8 weken, moet optant beslissen of hij zijn bouwkavel wel of niet koopt. Het claimen van de optie geschiedt per email via bouwkavels@westbetuwe.nl, voor het einde van de optieperiode.
6.2 Indien de optant de optie niet claimt voor het einde van de optieperiode en de eventuele verlengingsperiode, komt de optie van rechtswege te vervallen, zonder dat een nadere mededeling of rechtshandeling is vereist, en kan de optienemer geen rechten meer doen gelden op de optiekavel, de koopprijs, en/of deze voorwaarden voor de uitgifte van bouwkavels als vermeld in de optie- en de koopovereenkomst.
6.3 Als de optant de optie claimt, ontvangt hij een koopovereenkomst. De koopovereenkomst dient binnen 10 werkdagen na verzenddatum van deze overeenkomst ondertekend te worden geretourneerd aan de gemeente. 
6.4 Indien optant besluit de bouwkavel niet te kopen is er geen mogelijkheid in aanmerking te komen voor een reservering van een andere bouwkavel. Een afwijzing door optant is definitief en onherroepelijk in deze procedure. 

Artikel 7 Kosten 

Alle kosten en leges die voortvloeien uit en samenhangen met de uitgifte van de bouwkavels komen voor rekening van de inschrijver/optant. 

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden 

De gemeente West Betuwe behoudt zicht het recht voor te allen tijde de procedure geheel of gedeeltelijk te stoppen of op te schorten. Dit zonder dat daartoe een verplichting ontstaat tegenover  de inschrijvers tot vergoeding van de kosten die zij gemaakt hebben om deel te nemen aan deze inschrijving. 

Heeft u vragen?

Onze collega’s van vastgoed en grond vertellen u graag meer. Maak een afspraak of bel voor vragen via 0345 - 72 88 00 of mail naar bouwkavels@westbetuwe.nl.
Wilt u meer weten over De Plantage? Kijk dan op de website van de Plantageexterne-link-icoon.