Economische zaken

Economische zaken

Via de economische foto heeft een inventarisatie en analyse plaatsgevonden van de economische structuur van de gemeente West Betuwe. Hierbij is gekeken naar het aantal vestigingen, werkgelegenheid, startende en stoppende bedrijven, bevolkingsprognose, beroepsbevolking, pendelstromen, werkloosheidscijfers, deelname van arbeidsmigranten, brede welvaart en samenwerkingspartners. Ook is gekeken naar bedrijventerreinen en detailhandel. Hier vind echter een verdiepingsslag plaats via het bedrijventerreinenbeleid en het detailhandelsbeleid. Lees meer over de economische visie in de bijlage.

Benieuwd hoe het ondernemersklimaat is van gemeente West Betuwe? U vindt dit in een overzicht op https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/economieexterne-link-icoon

Doelen

De vijf hoofddoelen zijn:

 1. Faciliteren ondernemerschap: lokale ondernemers en bedrijven van buiten die qua schaal en aard van activiteiten goed passen bij West Betuwe ruimte bieden om te starten of zich in de gemeente te vestigen en hen te faciliteren in hun ontwikkeling.
 2. Versterken concurrentiekracht: bedrijven waar mogelijk ondersteunen bij het vergroten van hun concurrentiekracht, onder andere door meer inzet op innovatie & talentontwikkeling.
 3. Vergroten werkgelegenheid: het bieden van baankansen voor inwoners van West Betuwe door bedrijven te faciliteren en ondersteunen in hun ontwikkeling.
 4. Stimuleren duurzame ontwikkeling: versnellen van de transitie naar een meer duurzame en circulaire economie, bijvoorbeeld door verduurzaming van bedrijfspanden.
 5. Bevorderen leefbaarheid: zorgdragen voor levendige kernen en een dynamisch buitengebied  door het op peil houden van voorzieningen (vergroten bestedingen), het stimuleren van  samenwerking (gezamenlijke acties en voorzieningen), een aantrekkelijk aanbod van werklocaties en het faciliteren van goede plannen.

Ambitie

De ambitie van de gemeente is de ontwikkeling van een aantrekkelijk ondernemersklimaat, waarbij ruimte voor ondernemerschap wordt gecombineerd met verduurzaming en behoud en ontwikkeling van een attractief woon- en leefklimaat.

Speerpunten en actielijnen

Speerpunt 1 - Benutten van kansen in speerpuntsectoren

 • Toekomstbestendige agribusiness
 • Meer meerwaarde uit logistiek
 • Bouwen aan maakindustrie
 • Recreatie en Toerisme
 • Detailhandel

Speerpunt 2 - Versterken van het vestigingsklimaat:

 • Zorgdragen voor voldoende arbeidspotentieel
 • Ruimte voor bedrijvigheid (bedrijventerreinenbeleid)
 • Vitale dorpen en kernen

Samenwerkingen

 • Fruit Delta Rivierenlandexterne-link-icoon
  Als het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland zetten overheid, onderzoek/onderwijs, organisaties ondernemers en ondernemende inwoners (de 5 O’s) zich in voor ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme in onze regio een boost geven.
 • Logistics Valley Rivierenlandexterne-link-icoon
  Logistics Valley is een initiatief van de drie Gelderse logistieke hotspots, Liemers Achterhoek, Nijmegen en Rivierenland en wordt ondersteund door de Provincie Gelderland die daar ook een programma voor heeft opgezet. Logistics Valley is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Deze is opgezet om de economische ontwikkeling langs de Gelderse corridor te stimuleren door versterking van logistieke activiteiten. Het logistieke vestigingsklimaat verbeteren door intensiever samen te werken en actief kennis te delen.

Inkoop- en aanbestedingen

Bekijk hier alle informatie over inkoop en aanbestedingen van de gemeente op een rij.

Recreatie en toerisme

De vrijetijdssector is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid. De sector draagt bij aan een aantrekkelijke leef- en recreëeromgeving, de sociale betrokkenheid van de inwoners en bezoekers, het in stand houden van voorzieningen en unieke streek- of plaatsgebonden gewoonten, ambachten en gebruiken. Vind hier informatie over recreatie en toerisme binnen de gemeente West betuwe.