Dringend psychische hulp

Soms heeft iemand psychische problemen die hij of zij uit eigen beweging niet kan/gaat oplossen. Dan is gedwongen zorg misschien nodig. Kent u zo iemand? Bel dan met het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van GGD Gelderland-Zuid.
U kunt een melding doen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van de GGD Gelderland-Zuid. Informatie over het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) vindt u op de website van GGD Gelderland-Zuid.

Belangrijk om te weten

Wat gebeurt er met uw melding?

Het MBZ voert een verkennend onderzoek uit en geeft advies aan de gemeente. Dit onderzoek duurt maximaal 2 weken. Als uit het onderzoek blijkt dat een inwoner verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, vraagt de gemeente deze zorg aan bij de Officier van Justitie. De uiteindelijke zorg wordt geleverd door een GGZ-aanbieder in combinatie met lokale (zorg)partners. Als er geen verplichte zorg nodig is, bekijkt het MBZ welke andere hulp mogelijk is voor de betreffende inwoner. 

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een besluit nemen voor een crisismaatregel.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren. 

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg kan worden ingezet als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen. En als vrijwillige hulp geen oplossing biedt. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. Betrokkene heeft recht op hulp van een vertrouwenspersoon.