Belasting Samenwerking Rivierenland

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) is een samenwerkingsverband op het gebied van lokale belastingen. BSR zorgt voor het heffen en invorderen van gemeentelijke en waterschapsbelastingen en voor de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet BAG. 

BSR verzorgt de (on)roerendezaakbelasting, forensenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, reclamebelasting, BIZ heffing, afvalstoffen/reinigingsrecht, verontreinigingsheffing, zuiveringsheffing, wegenheffingen en watersysteemheffingen. 

Ook stelt BSR de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van panden voor de gemeentelijke deelnemers vast volgens de waarderingsinstructie van de Waarderingskamerexterne-link-icoon

Voor inwoners, bedrijven en instanties heeft de belastingsamenwerking als voordeel dat zij één aanslagbiljet ontvangen en met één organisatie te maken hebben. 

BSR verstuurt de aanslagen meestal in februari, maar sommige aanslagen volgen later in het jaar. Dat komt omdat bij een aantal grondslagen (bijvoorbeeld WOZ waarde) nader onderzoek nodig is.