Bedrijventerreinen

Het bedrijventerreinenbeleid West Betuwe is er op gericht om de bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Onder toekomst bestendig maken vallen onder andere thema’s als verduurzaming en vergroenen van bedrijventerreinen, energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Doel van het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen en het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen is het behoud van banen en het creëren van nieuwe banen die aansluiten op de arbeidsmarkt.

De gemeente West Betuwe wil vraaggerichte bedrijventerreinen ontwikkelen. Bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen is toekomstbestendigheid uitgangspunt. Regionaal wordt de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen afgestemd via het Regionaal Programma Werklocaties (RPW).

De gemeente West Betuwe wil zich voor het vestigingsklimaat en acquisitie vooral richten op de innovatie maakindustrie en MKB bedrijven. De gemeente West Betuwe wil stimuleren dat de bestaande logistieke bedrijven verduurzamen en toekomstbestendig worden. De gemeente wil stimuleren dat hinderlijke bedrijven in de kernen of buitengebied worden verplaatst naar een bedrijventerrein.

De grootste opgaven tot 2030 zijn

 1. Kwaliteit op peil houden van de bestaande bedrijventerreinen (toekomstbestendig).
 2. Marktgericht ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.
 3. Behoud van voldoende ontwikkelruimte voor groei en verplaatsing lokale bedrijven.
 4. Aanpakken urgente hinder en mobiliteitsknelpunten op/nabij bedrijventerreinen.

Acties

Uit de voornoemde opgaven komen de volgende acties:

 1. Ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein
 2. Kleinschalige uitbreidingsbehoefte op lokale bedrijventerreinen in de kernen
 3. Revitalisering van verouderde bedrijventerreinen
 4. Transformatie van verouderde (delen van) bedrijventerreinen
 5. Integraal toetsingskader voor grootschalige (logistieke) vestigers zonder lokale binding
 6. Verminderen hinder door bedrijven in kernen en buitengebied
 7. Afwegingskader voor toestaan nieuwe functies op bedrijventerreinen
 8. Onder voorwaarden toestaan van economische functies op niet-formele werklocaties
 9. Kansen verzilveren door inzet op actielijnen uit de RPW agenda Toekomstbestendigheid.