Beantwoording reacties Inwonersbijeenkomst lokaal maatwerk-fase 2 19 september 2023

Dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg (versie 12 december 2023)

A. Opbrengst per kern inwonersbijeenkomst 19 september 2023

Tuil

Opbrengst

 1. Terugbrengen van Haventje Tuil
 2. Struinpaden verbinden met Haaften en Waardenburg/Neerijnen
 3. Bronzen maquette van plattegrond voor het verdwenen dorp Tuil
 4. Verhaal van de Waal over de geschiedenis van het verdwenen dorp van Tuil, haventje en Veerpont
 5. Terugplaatsing afvalbakken

Beantwoording

 1. In 2022 en 2023 is aan de vertegenwoordigers van Tuil/Waardenburg doorgegeven dat gecheckt wordt of het initiatief kan worden meegenomen in het Uitvoeringsprogramma van team Recreatie & Toerisme. Onlangs gaf dit team aan dat het uitvoeringsprogramma eind 2023 afloopt. Het initiatief kan als aandachtspunt worden meegenomen bij de actualisatie/herijking van het recreatief beleid en het uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat aankomend voorjaar (vanaf april/mei) gestart zal worden met dit proces van actualiseren en herijken.
  Voorgesteld wordt om de tijd tot dat moment te benutten om de wens scherper te formuleren. Wat willen Tuil precies gerealiseerd hebben? Vervolgens zal door de gemeente met Rijkswaterstaat contact worden opgenomen om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn (vervolgonderzoek).
  Dit onderwerp staat op de wensenlijst van de kernagenda 2.0. Voordat dit definitief op de kernagenda komt, zal duidelijk moeten worden of het project gerealiseerd kan worden.
  Conclusie: Nog in onderzoek.
 2. De gewenste struinpaden zijn goed in beeld. Uitvoering start na afronding van de maatregelen voor het dijkversterkingsproject. Dit onderwerp staat overigens ook op de wensenlijst van de kernagenda 2.0.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 3. Het rustpunt ter hoogte van de Kortestraat biedt (fysiek) te weinig ruimte om een bronzen maquette te plaatsen. Het onderwerp kan wel via de Waalzuil (Verhaal van de Waal) worden meegenomen. Hierbij kan het op de plaquette en/of (aanvullend) via de QR-code worden verbeeld. Hierbij ontstaat de kans om te onderzoeken of het op digitale wijze kan worden vormgegeven, bijvoorbeeld met een animatie. Met deze vorm wordt meerwaarde gezien om het verhaal verder te brengen bijvoorbeeld in het kader van educatie.
  Conclusie: Niet gehonoreerd. Mogelijkheden voor digitale verbeelding te onderzoeken via Verhaal van de Waal. Vervolg: Via gemeente inbrengen in Verhaal van de Waal.
 4. Het verhaal van de Waal voor Tuil is aan de provincie doorgegeven. Zij zorgen voor verdere verwerking. Contactgegevens zijn bekend.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 5. Bij de twee rustpunten in Tuil worden afvalbakken teruggeplaatst.
  Conclusie: Gehonoreerd.

Haaften

Opbrengst

 1. Zwemwater
 2. Rondje Beslagput (hondenlosloopgebied)
 3. Tuimelkade (voorkomen parkeren +bermrecreatie)
 4. Terugbrengen parkeerverbod
 5. Terugbrengen bestaande bankjes (i.o.m. omwonenden)
 6. Hekwerk de Kaap zoals rondom Beslagput
 7. Parallelweg als fietsstraat + landbouwverkeer als hoofdweg (Hertog Karel tot Tuilse rotonde)
 8. Herenstraat - Crobsche Weg (Beeld molen + verwijzing)
 9. Minimaal 1 afvalbak per bankje
 10. Geen tribune bij de Kaap. Wel trap?

Beantwoording

 1. Het eerdere verzoek om te zwemmen in de Crobsche Waard is afwezen (collegebesluit 2022). Daarnaast is het verzoek om te zwemmen in de Beslagput (de plas gelegen ten westen van de kern Haaften).
  Gesprekken hierover tussen eigenaar SBNL, Mooi Haaften en gemeente vinden plaats. 
  Conclusie: ‘Crobsche Waard’ is niet gehonoreerd. ‘Beslagput’ is nog in onderzoek. Vervolg: Via Mooi Haaften en SBNL.
 2. Het rondje om de Beslagput is reeds opgenomen in het concept-inrichtingsplan voor de Crobsche Waard. Zie hieronder een uitsnede. Dit is reeds een bestaand struinpad.
  De wens om (een deel van) dit rondje als ‘hondenlosloopgebied’ te gebruiken kan niet door de gemeente worden ingewilligd, aangezien het geen gemeentelijk eigendom betreft. Optie is om Mooi Haaften dit verzoek te laten bespreken met eigenaar SBNL. Uiteraard dienen hierbij ook de keuzes voor eventuele zwemmogelijkheden van deze plas te worden betrokken.
  Conclusie: ‘Rondje’ is gehonoreerd. ‘Hondenlosloopgebied’ is niet gehonoreerd. Vervolg via Kernagenda?
 3. Tuimelkade (voorkomen parkeren + bermrecreatie)
  Zie onder 4 en 5.
  Conclusie: Deels gehonoreerd.
 4. Terugbrengen parkeerverbod
  Als de berm volledig fysiek ruimte biedt voor een motorvoertuig, (dus met de 4 wielen in de berm), dan is een bord ‘verkeerverbod’ juridisch niet toepasbaar. In dat geval is een fysieke belemmering nodig, zoals paaltjes.
  De tuimelkade/het dijklichaam (zuidzijde van Haaften) is in eigendom van het waterschap en zij wenst geen obstakels in de dijk/berm/talud vanuit het oogpunt van een veilige en beheerbare dijk. De berm wordt beheerd door de gemeente. Op dit moment bestaat er nog geen inzicht in gebruikerservaringen op basis van de nieuwe situatie, De gemeente gaat de verkeerssituatie na oplevering van de dijkversterkingsmaatregelen monitoren.
  Conclusie: Niet gehonoreerd. Vervolg: Via monitoring.
 5. Bankjes worden teruggeplaatst.
  Locaties van rustpunten zijn vastgelegd in het Projectplan Waterwet. Dit projectplan is op diverse wijzen en momenten (officieel) ter inzage gelegd en sinds 2022 onherroepelijk.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 6. Rondom de beslagput is het hekwerk geplaatst door de eigenaar van de gronden SBNL. Het hekwerk rondom de Kaap wordt geplaatst en beheerd door het Waterschap. Zij zijn hier eigenaar en past een standaard hekwerk toe. Plaatsing van een hekwerk bij de Kaap dat gelijk is aan het hekwerk rondom de Beslagput is dus niet mogelijk.
  Conclusie: Niet gehonoreerd.
 7. Gevraagd is om -voor het traject Hertog Karelweg tot Tuilse rotonde- de Parallelweg als fietsstraat te gebruiken en het landbouwverkeer gebruik te laten maken van de hoofdweg. Een dergelijk type vraag/discussie speelt ook op landelijk niveau. Hierbij is belangrijk om (juridisch) onderscheid te maken tussen type landbouwvoertuigen. Deze zijn er echter in diverse soorten en maten; van grote/brede grondbewerkingsvoertuigen tot de smallere maar vaak langere ‘appeltreinen’. De gemeente volgt deze discussie. Bovendien is de provincie hierbij partij, aangezien zij voor deze ‘hoofdweg’ wegbeheerder zijn. Op dit moment kan nog geen meer gemotiveerde keuze worden gemaakt om het gebruik juridisch passend te scheiden.
  Conclusie: Niet gehonoreerd. Vervolg: Gemeente volgt landelijke discussie.
 8. De wens is geuit om op de dijk verwijzingen aan te brengen naar de molen in Haaften. Hiervoor zijn bordjes, al of niet met beeld,  te plaatsen nabij de Waalbandijk op de ter hoogte van de Herenstraat en de Crobsche Weg.
  Conclusie: ‘Verwijzing met bebording’ is gehonoreerd.
 9. Bij de rustpunten wordt voorzien in een (of meerdere) afvalbak(ken).
  Conclusie: Gehonoreerd.
 10. Eerder was een tribune gepland bij de Kaap. Deze is op verzoek van omwonenden komen te vervallen (2022). De vraag is gesteld of er wel een trap terug geplaatst wordt. Deze maakte in het eerdere ontwerp onderdeel uit van de tribune. Met het vervallen hiervan is ook de trap komen te vervallen. Er blijft wel een beheeroprit benodigd voor beheer en inspectie van de dijk(taluds). Wandelaars kunnen deze oprit uiteraard ook gebruiken om via de Kaap aan de buitenzijde van de dijk te wandelen (beheerstrook).
  Conclusie: ‘Geen tribune’ is gehonoreerd. ‘Trap’ is niet gehonoreerd (toegankelijkheid is wel geborgd via beheerafrit).

Hellouw

Opbrengst

 1. Lichtmast tussen Waalbandijk 9-11-->geen verlichting (Bij andere stoepen wel verlichting)
 2. Bij stoep ter hoogte van Waalbandijk 45 steen! (op lijst wel/niet) --> steen erbij!
 3. Terp Marietje (postkantoor) --> foto’s verhaal van de Waal
 4. Zomerdam in ere herstellen --> functie weg?
 5. Afvalbak (links)
 6. Crobsche Waard behouden en onderhouden
 7. Schaardijk historische sluis onderhoud!
 8. Binnenkant dijk qua beplanting? (asfaltonderhoud, combi met werkzaamheden?)

Beantwoording

 1. Verlichting is persoonlijke vraag. Wordt niet in dit document beantwoord maar separaat aan deze bewoners.
  Conclusie: Niet gehonoreerd.
 2. De steen die in de verharding tussen de bankjes op het eerdere rustpunt (ter hoogte van Waalbandijk 45) aanwezig was,  is door de Graaf Reinald Alliantie in opslag gelegd. Zij plaatst deze terug (polderzijde van de weg).  
  Conclusie: Gehonoreerd.
 3. Dit onderdeel van het Verhaal van de Waal voor Hellouw is aan de provincie doorgegeven. Zij zorgen voor verdere verwerking. Contactgegevens zijn bekend. 
  Conclusie: Gehonoreerd.
 4. Voor de beantwoording over de zomerdam wordt verwezen naar onderdeel 6.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 5. Bij rustpunten worden afvalbakken (terug)geplaatst.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 6. Voor de Crobsche Waard is een conceptinrichtingsplan opgesteld. De Graaf Reinald Alliantie en de gemeente zien dit als meekoppelkans bij het dijkversterkingsproject. Hierin wordt voorzien in een verbinding tussen dorp en rivier(landschap). Voor deze kans is ook geld beschikbaar gesteld door de gemeente. Met (vertegenwoordigers van) inwoners is tijdens de uitwerking van het Projectplan Waterwet ook het inrichtingsplan opgesteld. Dit is ook gedeeld op informatiemomenten over de dijkversterking.
  De zomerdijkaan de zuidoostzijde van de Crobsche Waard blijft behouden, maar wordt verlegd in verband met de beoogde geul. Door de verhoogde ligging direct naast de geul, vormt de kade een mooie mogelijkheid voor een nieuw struinpad door het zuidelijk deel van de Crobsche Waard. Deze sluit aan op het al bestaande rondje rondom de beslagput.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 7. De stuw (schuif in/uit laatwerk) aan de westzijde van de Crobsche Waard blijft behouden. Het waterschap gaat deze de komende jaren renoveren. Vanaf struinpaden blijft zicht op de stuw.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 8. De binnenzijde/het talud van de dijk krijgt een grasbekleding. Op plekken waar de dijk naar buiten wordt geschoven als versterkingsmaatregel zal veelal een groene inrichting volgen.
  Het onderhoud van de weg op de dijk is een taak van de gemeente. Inrichting van de weg op de dijk volgt doorgaans na uitvoering van de versterkingsmaatregelen ter plaatse. Waar dit noodzakelijk is worden spoedreparaties uitgevoerd als tijdelijke oplossing.   
  Conclusie: Gehonoreerd.

Herwijnen

Opbrengst

 1. Weren gemotoriseerd verkeer
 2. Auto parkeren nabij rustpunten
 3. Locatie rustpunten en communicatie
 4. Inrichting stukken die nu niet worden meegenomen
 5. Glasvezel?
 6. Verhaal Mauritslinie?
 7. Rustpunt redoute (veerpont)
 8. Speeltoestellen voor kinderen (hout)
 9. Betonnen leggerpalen (hectopalen) --> afmaaien

Beantwoording

 1. De inrichting van de weg op de dijk is afgestemd op de gebruikers van de dijk.
  Door de bestuurders van het project Gastvrije Waaldijk is in de zomer van 2022 de betrokken gemeenten het advies gegeven om onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden voor het terugdringen van gemotoriseerd verkeer op de dijk. Dit is ook bevestigd door het college bij de besluitvorming over Lokaal maatwerk-fase 1 (november 2022); Na uitvoering van de dijkversterking en het project Gastvrije Waaldijk zal monitoring plaatsvinden, zoals ook gebruikelijk door de gemeente na aanleg/inrichting van wegen.  Hierbij wordt ook aangesloten op het hierboven genoemde advies.
  Conclusie: Niet gehonoreerd. Vervolg: monitoring nieuwe situatie.
 2. Bij de dijkversterkingsprojecten in West Betuwe is bij enkele rustpunten voorzien in parkeerplaatsen. Hierbij is onder andere gekeken naar de behoefte en de fysiek beschikbare ruimte hiervoor. Uiteindelijke zijn de rustpunten en ligging in de omgeving opgenomen in het Projectplan Waterwet van dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg.
  Daarnaast geldt dat op de dijk/in de berm geparkeerd mag worden.
  Conclusie: Niet gehonoreerd.
 3. Over de positionering van de rustpunten is op diverse momenten met inwoners gecommuniceerd door het waterschap cq. de Graaf Reinald Alliantie. Een voorbeeld hiervan is het Projectplan Waterwet Gorinchem-Waardenburg dat in ontwerpversie en als vastgestelde versie voor zienswijzen resp. beroep ter inzage heeft gelegen. Dit projectplan is sinds 2022 onherroepelijk. Ook zijn begin 2022 de detailtekeningen van Gastvrije Waaldijk per kern toegelicht, waarbij tevens reactie van inwoners is gevraagd. Uiteindelijk heeft het college over deze detailtekeningen in november 2022 besloten, waarbij ook is afgewogen of aanpassing kon plaatsvinden op basis van de ontvangen reacties.
  Op enkele plekken is lokaal maatwerk toegepast (fase 1).
  Conclusie: Niet van toepassing.
 4. Het college heeft eerder (2020) besloten dat ter plaatse van de zogenaamde omdijkingen het onderhoud van de weg meegenomen wordt in het reguliere beheer.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 5. Momenteel wordt glasvezel aangelegd in de gemeente, ook in kernen aan de dijk. In de fasering van de aanleg wordt zoveel mogelijk rekeningen gehouden met de werkzaamheden van de dijkversterking.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 6. Het Verhaal over de Mauritslinie is meegegeven aan de provincie. Zij zorgen voor verdere verwerking. Contactgegevens zijn bekend. 
  Conclusie: Gehonoreerd.
 7. De aanrijroutes van en naar de veerstoep worden verlegd. Dit is een meekoppelkans van het dijkversterkingsproject waarvoor de gemeente financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Door de wijziging van deze routes is ook de situering van het rustpunt heroverwogen. Hierbij is  in eerdere plannen gekeken of het mogelijk was een rustpunt vorm te geven met verwijzing naar de historie (redoute Mauritslinie). Hierover heeft het college besloten deze vormgeving vanuit financieel oogpunt af te zien van de vormgeving van de redoute. Hierbij is meegegeven dat via het Verhaal van de Waal de verwijzing naar het verleden verwoord kan worden. Zie hiervoor ook de beantwoording onder 6.
  De situering van het rustpunt nabij de veerpont sluit aan op een bestaande wandelroute (Hooglandpad).
  De locaties van de rustpunten zijn vastgelegd in het Projectplan Waterwet. Dit projectplan is sinds 2022 onherroepelijk.
  Conclusie: Niet gehonoreerd.
 8. Speeltoestellen voor kinderen (hout)
  De rustpunten worden ingericht volgens de uitgangspunten voor de beeldkwaliteit van Gastvrije Waaldijk. Op enkele plekken is met maatwerk ook een andere inrichting toegepast, zoals bij de Kaap van Haaften of  in Tuil nabij de A2. Besluitvorming hierover heeft reeds plaatsgevonden. Voor inrichting met speeltoestellen is bij de rustpunten in Herwijnen fysiek geen ruimte. De gemeente West Betuwe streeft er naar om in iedere kern een gevarieerd aanbod aan spelen te hebben voor de inwoners van de betreffende kern. In Herwijnen zijn er in samenwerking met Stichting de Speelboom momenteel zes speelplekken voor diverse leeftijden. De hoeveelheid en variatie aan speelplekken in Herwijnen achten wij momenteel voldoende.
  Conclusie: Niet gehonoreerd.
 9. Bij de inwonersbijeenkomst is voorgesteld de leggerpalen (hectopalen) van andere materiaal (beton) vorm te geven. Met de huidige palen zien inwoners vaak dat deze afgemaaid worden met het beheer van de dijk. Het waterschap plaatst reeds betonnen dijkpalen.  
  Conclusie: Gehonoreerd.

Vuren

Opbrengst

 1. Xella (maskeren en meer groen)
 2. Waallied --> zuil
 3. Zandsmarver
 4. Hondenlosloopplaats
 5. Mauritsuitkijktoren-veer
 6. Pegel van Vuren--> waterstanden

Beantwoording

 1. De Graaf Reinald Alliantie heeft bij de uitwerking van de dijkversterkingsmaatregelen onderzocht op welke wijze het  bedrijf Xella beter ingepast kan worden in de omgeving. Hierover is in de planuitwerkingsfase met het bedrijf gesproken, maar ook met ensemble Vuren. De beperkte fysieke ruimte aan de Waaldijk (primaire kering) zorgt ervoor dat er weinig mogelijkheden zijn voor een groene inpassing. Bij de afweging is rekening gehouden met benodigde (groei)ruimte voor groen en ruimte die nodig is voor een goede verkeersafwikkeling ter hoogte van het bedrijf.
  Conclusie: (Gedeeltelijk) gehonoreerd.
 2. Het Waallied, de informatie over de zandsmarver, de Pegel en de Mauritslinie is meegegeven als input voor het Verhaal van de Waal. aan de provincie. Zij zorgen voor verdere verwerking. Contactgegevens zijn bekend.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 3. Zie de beantwoording onder 2.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 4. De wens om voor een hondenlosloopgebied kan niet door de gemeente worden ingewilligd, aangezien de gemeente geen gronden in eigendom heeft waar dit gebruik zou kunnen plaatsvinden. Net als in andere kernen is dit vaak een moeilijk in te willigen wens.
  Conclusie: Niet gehonoreerd.
 5. Zie de beantwoording onder 2.
  Conclusie: Gehonoreerd.
 6. Zie de beantwoording onder 2.
  Conclusie: Gehonoreerd.

B. Openstaande onderwerpen uit de voorbereidende gesprekken met dorpstafels

Tuil

Rustpunt Tuil – Aan de Waal ter hoogte van de Kortestraat

Inrichting (2 bankjes en 2 fietsnietjes) en vormgeving van grondlichaam is conform beeldkwaliteit Masterplan Gastvrije Waaldijk. Hierop wordt via een klein plateau een dijktrap aangesloten naar de uiterwaard toe. Deze trap volgt de helling van het dijktalud (schuin naar beneden dus). Deze inrichting/vormgeving is niet meer te wijzigen.

Rustpunt Waardenburg – Nabij A2

inrichting (bankje, fietsnietje, kunstwerk) is conform beeldkwaliteit Masterplan Gastvrije Waaldijk.  Bij het ontwerp van deze plek is maatwerk toegepast om aan te sluiten aan functie (rustpunt inwoners /recreanten, verzamelpunt scholieren, locatie kunstwerk) en specifieke locatie langs A2.

Struinpaden

 • Aansluiting van het rustpunt aan de Waal, via de genoemde dijktrap, op een struinpad naar Waardenburg-Neerijnen. Ook bestaat de wens bestaan om aan te sluiten op struinpaden richting Haaften. Een routevoorstel is overlegd door Tuil Actief.
 • Struinpad ter plaatse van de route tijdelijke loswal die gebruikt is voor de dijkversterking.

Tuils haventje

Vanuit het ensemble en nu via TuilActief bestaat de wens om Tuils haventje weer terug te brengen. Vanuit de dijkversterking is eerder besloten dat het geen meekoppelkans betreft. Hiermee valt het buiten de scope van de Alliantie. Met het besluit is wel aangegeven dat het via het spoor beleid Recreatie & Toerisme (R&T) door de gemeente kan worden afgewogen. De gemeente heeft eerder aangegeven dat het onderzoek hiernaar plaatsvindt in het kader van het gemeentelijk Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme eind 2023.

Openstaande acties/vragen:

Geen. Overleg en verslaglegging in juni 2023 heeft de vragen beantwoord. Ook zijn onderwerpen benoemd in onderdeel A.

Haaften

Legen van prullenbakken.

Verzoek om in ieder geval enkele prullenbakken (terug) te plaatsen, dat maakt het werk van de zwerfvuilbrigade makkelijker.

Zwemwater Crobsche Waard

Eerder is door gemeente aangegeven dat er in de Crobsche Waard geen locatie mogelijk te maken is als ‘officiële zwemplas’. De vraag is gesteld hoe zich dit verhoudt tot de uitspraken over zwemwater in het coalitieakkoord.

De Kaap van Haaften-rustpunt

De inrichting hiervan is in 2022 afgestemd met inwoners van Haaften. Uiteindelijk is de tribune aan de buitenzijde komen te vervallen. Komt de trap wel terug?

Is er duidelijkheid over de precieze inrichting van de belevingspunten.

Hoeveel banken worden geplaatst? Komt er een prullenbak?

Zwembad Haaften

Bufferzone Kerkwaard

Is het mogelijk de verharding/ruimte van de huidige p-plaatsen van het informatiecentrum te behouden (als speelplek). Mooi Haaften zal de specifieke vraag nog formuleren/toesturen.

Is er al duidelijkheid over de inrichting rondom de Molen (Graaf Reinald Alliantie)

Is er al duidelijkheid over bekostiging van het verleggen van kabels & Leidingen van de ijsbaan Haaften als gevolg van dijkversterking GoWa?

Openstaande acties/vragen:

Geen. Deze onderwerpen zijn meegenomen in separaat overleg en in beantwoording van onderdeel A.

Hellouw

Besproken onderwerpen /vragen

Algemeen

 • behoud dan wel versterking van de identiteit van het dorp Hellouw
  o.a. met toepassing van andere/maatwerk armaturen voor Openbare Verlichting dan de standaard lichtmasten
  o.a. met gemetselde bankjes
  o.a. met het mogelijk terugbrengen van de herdenksteen (tussen twee bankjes ter hoogte van Waalbandijk 45 te Hellouw)
 • Aanbrengen van watertappunten
 • Aanbrengen/terugbrengen van landschappelijke structuren (tussen dorp en provinciale weg)
 • inrichting van de stoepen (dijkversterking)
 • versterken van biodiversiteit: 1. mate van maaien van bermen van de dijk. 2. Terugbrengen van basalt (ter plaatse van de schaardijk was waardevolle sedum op de basaltblokken aanwezig, verzocht is bij waterschap om dit opnieuw terug te brengen.
 • aandacht voor afval (bakken, ophalen enz.)
 • wens voor aanleg van klompenpad (in brede zin: tussen provinciale weg en dijk)
 • aandacht voor veiligheid bij de dijktrappen/opgangen ter hoogte van de Crobsche Waard

Betrokkenheid bij inrichting van de Crobsche Waard

 • De struinroutes zijn wel ter plaatse gelopen. Zijn deze doorvertaald in het inrichtingsplan?
 • Sluiten de routes aan op het rondje Hellouw
 • Is het voormalig stoomgemaal weer zichtbaar te maken.

 • Is bij de bankjes gekeken is naar gebruik in relatie tot vocht (droogt langzaam na regenval?)

Openstaande acties/vragen:

De geel gemarkeerde (en cursief gedrukte) onderwerpen zijn nog niet beantwoord. Voor de Crobsche Waard volgt op korte termijn een overleg.  
De overige onderwerpen zijn reeds separaat via email en via onderdeel A beantwoord.

Herwijnen

Het platform is niet eerder specifiek betrokken geweest bij dijkversterkingsproject GoWa. Het platform gaat over onderwerpen die in de hele kern spelen, niet specifiek aan de dijk. De ensembles bij het dijkversterkingsproject gaven inbreng namens het dorp in relatie tot de dijk.

Aandachtspunten:

 • Prullenbakken (terug)plaatsen.
 • Verbinding dorp met rivier/uiterwaarden is belangrijk. 

Openstaande acties/vragen:

Geen. De aandachtpunten zijn gehonoreerd, zie hiervoor ook onderdeel A.

Vuren

Aandacht voor het Linielandschap

Aanzicht Xella
Verbetering aanzicht/inpassing in het kader van dijkversterking (Graaf Reinald Alliantie)
Verkeersveiligheid: aanpassing snelheid (30km/u), bocht vóór de kern-nabij Waaldijk 74-84)

Verbinding Vuren met Rivier

 • Via Heuff (dijkpark en uiterwaard, op de dijk brede strook en tribune Gastvrije waaldijk)
  Beelden zijn eerder gedeeld in informatiebijeenkomst van Heuff en over het dijkpark)
 • Dijkpark: hoogstambrigade ten behoeve van beheer en onderhoud fruitbomen
 • Uiterwaardenpark/herinrichting voormalig steenfabrieksterrein. Inwoners betrekken bij behoud van monument van voormalige steenfabriek Heuff (iconisch in relatie tot zichtbaarheid ovens/schoorsteen/deel inrichting terrein)
 • Veilige looproute van Fort Vuren
  Klompenpad benedendijks in combinatie met belevingspunt met fortgracht/sluisje (binnenzijde)
 • Heuff-verbinding tussendorp en rivier
 • Heuff, behoud schoorsteen

Aandacht voor kwaliteit van informatieborden in Vuren

Zoals borden van WSRL, Vliegeniersmuseum. Deze zijn verweerd.

Verhaal van de Waal

Contacten via Historische Kring. Suggesties van onderwerpen: Informatie vanaf WOII tot recent, Vuren als dijkdorp, Mauritslinie, terugblik historie/herhaling voorkomen (wiel).

Openstaande acties/vragen:

Geen. De aandachtpunten zijn gehonoreerd, zie hiervoor ook onderdeel A.

C. Conclusie

De samenvatting aan het begin van dit document geeft een overzicht van de beantwoording van de reacties van de inwonersbijeenkomst van 19 september 2023 (deel A). In deel B zijn de onderwerpen aan de orde gekomen die in de voorbereidende gesprekken met de dorpstafels zijn benoemd.

Veel wensen kunnen worden gehonoreerd. Voor een enkele geldt dit niet. Deze wens komt te vervallen óf kan op de (wensenlijst) Kernagenda 2.0 worden geplaatst.

Bijlage: Reacties/wensen 19 september 20230 op flap-over

Tuil

Haaften

Hellouw

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Herwijnen

Vuren