Alcoholwetvergunning

U heeft een Alcoholwetvergunning nodig als u in een horecagelegenheid alcohol schenkt aan klanten die dit direct in uw gelegenheid nuttigen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen. We leggen u uit wat de Alcoholwetvergunning betekent in West Betuwe en welke eisen we daaraan stellen. Hoe u een aanvraag voor een vergunning doet. En wat de kosten zijn.
Per 1 juli 2021 is de drank- en horecawet gewijzigd in de Alcoholwet. Dit is landelijke wetgeving en regelt de toestemming om alcohol te mogen schenken.

Uitleg over de Alcoholwetvergunning

Er zijn twee varianten van de Alcoholwetvergunning:

 1. een Alcohol­wetver­gun­ning voor ho­re­ca­be­drij­ven waar­bij ho­re­ca het hoofd­doel is. Bijvoorbeeld: ca­fés, res­tau­rants en an­de­re com­mer­ciële ho­re­ca­za­ken.
 2. een Alcohol­wetver­gun­ning voor in­stel­lin­gen waar­bij ho­re­ca niet het hoofd­doel is, maar een bij­kom­sti­ge ac­ti­vi­teit. Dit noe­men we ook wel ‘pa­ra­com­mer­ciële’ ho­re­ca­be­drij­ven. Dit zijn mee­st­al stich­tin­gen of ver­e­ni­gin­gen, zoals: buurt­hui­zen en kan­ti­nes van (sport)ver­e­ni­gin­gen. Let op: een vereniging die het schenken van alcohol uitbesteedt, is een commerciële horecabedrijf.

Wanneer vraagt u een Alcoholwetvergunning aan?

U vraagt een Alcoholwetvergunning aan, als:

 • U een horecabedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen;
 • Het horecabedrijf (bouwtechnisch) verandert;
 • De ondernemingsvorm van de horecabedrijf verandert, bijvoorbeeld: een eenmanszaak wordt een bv).

De vergunning wordt persoonlijk overhandigd

Als uw aanvraag wordt toegekend en u ontvangt de Alcoholwetvergunning. Dan wil de burgemeester graag de Alcoholwetvergunning persoonlijk aan u overhandigen. Bewaar de Alcoholwetvergunning altijd in uw zaak. Dan kunt u de Alcoholwetvergunning laten zien als dit nodig is. De Alcoholwetvergunning heeft geen einddatum. 
U bent verplicht om wijzigingen op de Alcoholwetvergunning door te geven. Na een wijziging krijgt u de gewijzigde Alcoholwetvergunning toegestuurd.

Eisen inrichting van een horecabedrijf

Voor een Alcoholwetvergunning moet de inrichting van uw horecabedrijf aan een aantal specifieke eisen voldoen. Deze eisen staan beschreven in het Bouwbesluit 2012 Bijvoorbeeld:

 • Het ge­deel­te van uw zaak dat toe­gan­ke­lijk is voor uw klan­ten moet een op­per­vlak­te heb­ben van mi­ni­maal 35 m2.
 • Uw zaak moet mi­ni­maal 2,10 me­ter hoog zijn, ge­me­ten van­af de vloer (bestaande bouw). En 2.60 meter voor nieuwbouw (b 2012 art. 4.1, art. 4.7).
 • Uw zaak moet een ven­ti­la­tie­sys­teem heb­ben dat recht­streeks in ver­bin­ding staat met de bui­ten­lucht (Bb 2012 art. 3.6).
 • Voor nieuwbouw twee toiletten zonder verdere eisen van voorportaal/apart handen wassen. Indien er maximaal 15 personen zijn aangewezen op het toilet dan volstaat één toilet. Voor bestaande bouw geldt dat één toilet volstaat, indien er maximaal 25 personen op zijn aangewezen (bb 2012 art. 4.9, art 4.14).

De inrichtingseisen staan volledig beschreven in het Bouwbesluit 2012. U krijgt alleen een Alcoholwetvergunning als uw horecabedrijf voldoet aan de bepalingen in dit besluit.

Eisen eigenaar en leidinggevenden van een horeca zaak

Bent u eigenaar van een horecabedrijf, dan moet u aan een aantal eisen voldoen om een Alcoholwetvergunning te kunnen krijgen.

 • U heeft een Ver­kla­ring So­ci­a­le Hygiëne. In sommige gevallen moet u een ho­re­ca­diplo­ma la­ten om­zet­ten naar een Ver­kla­ring So­ci­a­le Hygiëne;
 • U voldoet aan de re­gels over in­te­gri­teit (dit wordt ge­toetst via de Bi­bob-pro­ce­du­re);
 • U bent niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag (dit wordt ge­con­tro­leerd via een an­te­ce­den­ten­on­der­zoek);
 • U staat niet on­der cu­ra­te­le en bent niet ont­zet uit de ou­der­lij­ke macht of voog­dij.

Ook voor de leidinggevenden van uw horecabedrijf gelden speciale eisen. Een leidinggevende:

 • heeft minimaal de leeftijd van 21 jaar;
 • Heeft een Ver­kla­ring So­ci­a­le Hygiëne;
 • Is niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag (dit wordt ge­con­tro­leerd via een an­tece­den­ten­on­der­zoek);
 • Staat niet on­der cu­ra­te­le en is niet ont­zet uit de ou­der­lij­ke macht of voog­dij.

Exploitanten en leidinggevenden vervullen een belangrijke rol als het gaat om de openbare orde en veiligheid in en rondom het horecabedrijf. Zij moeten daarom integer zijn en in geen enkel opzicht van slecht levensgedrag. Informatie van de politie en justitie wordt meegenomen bij de beslissing over uw aanvraag. Daarnaast staan in het Besluit eisen zedelijk gedrag Alcoholwet 1999 de eisen waaraan een leidinggevende moet voldoen.

Leidinggevenden op vergunning

Alle leidinggevenden worden vermeld op de vergunning. Heeft u een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof), dan bent u zelf (ook) leidinggevende. Bij een BV worden ook alle bestuurders als leidinggevenden beschouwd.

Aanwezigheidsplicht leidinggevende horecazaak

In een commerciële horecabedrijf moet altijd minimaal één leidinggevende aanwezig zijn als de zaak open is.

Speciale regels voor (sport)verenigingen en stichtingen (para-commercieel)

Voor een (sport)vereniging of buurthuis gelden andere regels:

 • Er moe­ten mi­ni­maal twee be­stuurs­le­den van de ver­e­ni­ging of stich­ting op de ver­gun­ning wor­den ver­meld. Zij moe­ten aan de­zelf­de ei­sen vol­doen als een lei­ding­ge­ven­de;
 • Er moe­ten mi­ni­maal twee per­so­nen een Ver­kla­ring So­ci­a­le Hygiëne heb­ben. Dit hoe­ven niet de­zelf­de per­so­nen te zijn als die op de ver­gun­ning staan. Deze per­so­nen hoe­ven geen lid te zijn van de ver­e­ni­ging, maar hebben wel een Ver­kla­ring So­ci­a­le Hygiëne;
 • In de ho­re­ca­ge­le­gen­heid moet een in­struc­tie voor barpersoneel aan­we­zig zijn. Barvrijwilligers moe­ten eerst een kor­te trai­ning Sociale Hygiëne heb­ben ge­volgd;
 • Bar­vrij­wil­li­gers moe­ten min­stens zes­tien jaar zijn.

Aanwezigheidsplicht (sport)verenigingen en stichtingen (para-commercieel)

Bij een vereniging, stichting of buurthuis moet altijd een van de leidinggevenden óf een getrainde barvrijwilliger aanwezig zijn als er alcohol wordt geschonken.

De aanvraag

Wij ontvangen graag onderstaande gegevens.

Voor commerciële horecabedrijven:

 • Een ingevuld formulier aanvraag alcoholwetvergunning model A 
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID) van iedereen die op de vergunning komt te staan;
 • Een ingevuld formulier voor het aanmelden van nieuwe leidinggevende(n);
 • De Ver­kla­ring So­ci­a­le Hygiëne van alle lei­ding­ge­ven­den;
 • Voor elke leidinggevende moet er een werkverklaring of arbeidsovereenkomst ingeleverd zijn;
 • Het huur-, koop-, of pacht­con­tract van het ho­re­ca­pand;
 • Een plattegrond van de inrichting. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en de oppervlaktes van de publiekstoegankelijke ruimtes zijn. Op de plattegrond moet aangegeven staan waar de bar, keuken, toiletten zijn. Plattegrond bij voorkeur schaal 1:100);
 • Gegevens mechanische ventilatie (niet nodig bij slijtersbedrijf). Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft.

Voor para-commerciële horecabedrijven

 • Een ingevuld formulier aanvraag Alcoholwetvergunning model B
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID) van iedereen die op de vergunning komt te staan;
 • Een ingevuld formulier voor het aanmelden van nieuwe leidinggevende(n) (model B);
 • De Ver­kla­ring So­ci­a­le Hygiëne van alle lei­ding­ge­ven­den;
 • Het huur-, koop-, of pacht­con­tract van het ho­re­ca­pand;
 • Een plattegrond van de inrichting. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en de oppervlaktes van de publiekstoegankelijke ruimtes zijn. Op de plattegrond moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten zijn. Plattegrond bij voorkeur schaal 1:100);
 • Barreglement/bestuursreglement (zie www.nocnsf.nlexterne-link-icoon) bij een para commerciële aanvraag toevoegen (Het bestuur stelt voor het verkrijgen van een vergunning een reglement vast dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt wordt conform artikel 9 van de Alcoholwet. U houdt ook een lijst met barvrijwilligers bij);
 • Gegevens mechanische ventilatie (niet nodig bij slijtersbedrijf). Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft;
 • De Statuten van oprichting stichting.

Zit er een terras bij de aanvraag? 

Dan moet er bij de aanvraag een plattegrond aangeleverd worden met het terras daarop ingetekend (ook de tafels en stoelen). Maak de tekening op schaal en teken ook eventuele obstakels in (bomen, schermen, fiets parkeerpalen etc.) en de vrije doorloop van 4,5m meter. Brandkranen en overige bluswatervoorzieningen moeten vrij toegankelijk zijn.

Termijn aanvragen

Aanvragen van een horecabedrijf of slijterij worden door gemeente binnen 8 weken in behandeling genomen. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Lever de volgende documenten aan bij een wijziging leidinggevende(n):

Een ingevuld formulier wijzigen leidinggevende model A (commerciële horecabedrijven) of model B;

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID) van de leidinggevende(n) (minimaal 21 jaar);
 • Voor elke leidinggevende moet er een werkverklaring of arbeidsovereenkomst ingeleverd zijn;
 • De Ver­kla­ring So­ci­a­le Hygiëne van alle lei­ding­ge­ven­den.

Formulieren voor de aanvraag

Onder het kopje 'De aanvraag' staat uitgelegd wanneer welk formulier ingevuld moet worden.

Verzending formulier

Vul het formulier volledig in en stuur dit, inclusief bijlagen, naar gemeente@westbetuwe.nl. Of print het formulier uit, vul het volledig in en stuur het naar:

Gemeente West Betuwe
T.a.v. team vergunningen
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

Vragen?

We helpen u graag. Neem daarom contact op met team vergunningen Apv. De medewerkers van team vergunningen Apv kunnen u verder informeren. Mail naar teamapvvergunningen@westbetuwe.nl.

Kosten

Tarieven 2023

De kosten voor het in behandeling nemen van een:

 • Alcoholwetvergunning zijn € 355.
 • Wijziging leidinggevende zijn € 81,50.