Aantekeningen luisteravond ontsluitingsweg Tiel

26 juni 2024

Tijdens een informatieavond in Ophemert op 26 juni 2024 is er gezamenlijk input geleverd. Deze input is op het projectscherm weergegeven en staat letterlijk hieronder. Dit betreft niet de zienswijze van de gemeente West Betuwe maar betreft de opgehaalde informatie van deze avond.

 • geluidsoverlast zowel dorp (leefgenot) als natuur, flora en fauna.
 • MER met verkeersstromen, door Movares. De input van Tiel is 7,5% bevolkingsgroei als vertrekpunt. Nu gaat Tiel uit van een hogere bevolkingsgroei. En dus een verkeerde aanname en verkeerd verkeersmodel.
 • Movares heeft geschreven dat het verkeersaanbod 'te laag' is en dat een investering ook voor variant 1 nodig is. Een dubbele investering is nodig, terwijl dit niet nodig is voor de verkeerskundige noodzaak.
 • Is de kostenberekening wel correct? Enerzijds 40 miljoen plus extra 10-20 miljoen voor het aanpassen van variant 1. Variant 1&5 kost dan samen 50-60 miljoen. 
 • Een rotonde op de Bommelweg, die weg is nu een flessenhals en de gemeente West Betuwe zal (miljoenen) moeten investeren om deze weg te verbreden.
 • Tiel heeft aangegeven dat sluipverkeer niet (of onvoldoende) in de onderzoeksopdracht staat. In de NRD Notitie Reikwijdte en Detailniveau ) staat dit niet.
 • Bij file op de A15, gaan mensen via de Bommelweg en daarna gaan ze zelfs nog verder door het landelijke gebied rijden en niet naar de A15/A2. Wij voorzien dat bij files er meer verkeer in onze dorpen rijdt en meer onderhoud met bijkomende kosten gepaard gaat. Specifiek benoemen we Est, Opijnen, Neerijnen, Waardenburg. Dat het niet onderzocht is, is onbegrijpbaar aangezien er wel over gevraagd is tijdens de participatie.
 • Het gebied verandert van landelijk naar industrieel en heeft een aanzuigende werking voor bedrijven. Zij zorgen dan weer voor een toename van verkeer. Aan deze weg zouden zelfs nieuwe woningen komen, zo zegt de wethouder van Tiel. Dit is tegen de eerdere uitgangspunten en dat is niet meegenomen in de verkeerskundige doorrekeningen. Deze woningen zorgen dan ook voor extra verkeerstoename.
 • De uitgangspunten zijn losgelaten. Daarmee is het rapport van Movares onvolledig.
 • Het landschap en plattelandsleven wordt veranderd.
 • Er ligt een financieel belang van Tiel om voor variant 5 te gaan, om extra woningen langs deze weg mogelijk te maken.
 • De provinciale (beleids)plannen mag niet aan voorbij gegaan worden. 
 • Het stiltegebied is een aspect waar de provincie Gelderland over gaat. Hoe vertalen we dit belang naar deze weg? In de besluitvorming ontbreekt de onderbouwing.
 • Is er objectief naar de ladder van Verdaas gekeken? Nu wordt gekozen voor de laatste trede (een nieuwe weg), terwijl je de ladder helemaal moet afwikkelen alvorens je tot een andere keuze (traptrede) komt. Hier is het belangrijk dat iedere stap onderbouwd wordt. Ook andere vormen van vervoer horen hierbij, zoals bijvoorbeeld de trein. De andere opties liggen in de lijn van de ladder van Verdaas en daar wordt nu aan voorbij gegaan.
 • De weg zoals nu ingetekend, ligt dich tbij de grens van West Betuwe. Het ontwerp is nog niet in beton gegoten en kan enkele (20) meters schuiven. Dat zou betekenen dat deze op onze gemeentegrens komt. Dit kan niet zomaar! Hierover is nog niet gesproken met de gemeente West Betuwe en daarvoor is een gemeentelijk besluit noodzakelijk.
 • Fietsers en schoolgaande kinderen in alle omliggende dorpen wordt aan voorbij gegaan ten aanzien van verkeersveiligheid.
 • Het natuur / stiltegebieden moeten zo groot mogelijk en aaneengesloten zijn. De dieren moet en kunnen 'reizen' in het gebied. Het is niet alleen voor bewoners maar ook voor rustzoekers belangrijk. Door deze weg wordt dit gebied doorkruist. De Europese wetgeving is bepalend en
  leidend. In de plan MER is zelfs uitgelegd dat deze variant 5 niet mogelijk is. Hoe kan Tiel dan toch tot deze keuze komen?
 • Door deze weg zal het leefgenot onnavolgbaar veranderen voor de direct omwonenden in dit gebied. Bewoners hebben bewust gekozen en geïnvesteerd hebben voor dit rustige gebied en nu
  verandert dit door de keuze voor variant 5. Zelfs een waardedaling van woningen wordt nu al ervaren.
 • De steenuil komt hier veel voor en zijn leefgebied wordt nu veranderd, evenals voor andere De steenuil komt hier veel voor en zijn leefgebied wordt nu veranderd, evenals voor andere diersoorten. Hoe worden deze dieren beschermd?
 • Fietsverkeer wordt niet gezien als koppelkans, de verkeersveiligheid verslechterd. 
 • Er hoeft geen nieuwe weg gerealiseerd te worden om het wateropgave te realiseren, dus ze zien geen koppelkans.
 • Door de komst van deze weg zal de voorwaarden voor 'rood voor rood' wijzigen. Hoe krijgen we de stallen opgeruimd en een bouwkavel als de nieuwe weg er ligt. Hiermee ontstaan nieuwe uitgangspunten door de komst van deze weg. Dat raakt mensen.
 • Bij wie moet de planschade ingediend worden? Dit is een goede vraag waar de gemeente Tiel om antwoord wordt gevraagd. Er zijn zorgen dat mensen tussen wal en schip komen omdat deze variant zo dicht tegen de gemeentegrens ligt.
 • Verkeer zal op de Bommelweg toenemen, zo is gebleken uit het onderzoek van BCB. Er zullen ook investeringen in West Betuwe noodzakelijk zijn. De Bommelweg is deels van de gemeente
  Tiel en deels van de gemeente West Betuwe. Gaat Tiel deze rekening betalen van de aanpassing van de Bommelweg? De oproep wordt gedaan om duidelijk te maken dat de gemeente West Betuwe niet meebetaald aan de aanleg van variant 5.
 • We vragen aan Tiel om de meekoppelkansen te benoemen. Tiel heeft eerder geantwoord dat ze er niet zijn.
 • De aanwezigen zien geen voordelen voor de aanleg van deze weg. Zelfs de reistijd is niet korter om bij de snelweg te komen, terwijl het landschap doorkruist wordt.
 • De onderbouwing van de gemeente Tiel is de groei ambitie, de noodzaak is 'ineens' groter dan eerder altijd aangegeven. Deze is veel groter dan verwacht is. Is dit regionaal geborgd en betekent dit iets voor het aantal nieuwe woningen in West Betuwe? Er wonen veel forenzen in de Passewaaij en dus reisbewegingen.

Op het einde van de avond is ook de sheet gevraagd die getoond werd op het scherm. Deze staat hieronder en bevat het goede mailadres van de gemeente Tiel om de zienswijze naar toe te sturen:

westontsluiting@tiel.nl

tot en met 16 juli 2024