6 Zorg & welzijn

Dit is onze visie…

Een sterke, leefbare samenleving heeft een positief effect op het sociaal domein. Door te investeren in sociale kracht, voorkomen we problematiek en stimuleren we de leefbaarheid. Voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben, organiseren we zorg laagdrempelig en lokaal. Waar nodig bieden we gespecialiseerde zorg, maar we maken zoveel mogelijk gebruik van algemene voorzieningen.

Door krimpende budgetten en stijgende zorgkosten zijn we tegelijkertijd genoodzaakt maatregelen te nemen om de begroting van het sociaal domein in balans te brengen. Daarom investeren we tijdelijk extra, om op termijn kosten te besparen. Zo werken we samen met onze maatschappelijke partners aan een goed zorgaanbod, zodat al onze inwoners de juiste zorg op de juiste plek kunnen blijven ontvangen.

Preventie is daarbij het sleutelwoord. Voorkomen is beter dan genezen. We stimuleren een gezonde levensstijl en positieve gezondheid bij inwoners. Hierbij denken we ook aan het tegengaan van verslaving aan drugs en alcohol.

We stimuleren sport en bewegen, bestrijden laaggeletterdheid en hebben extra aandacht voor toenemende eenzaamheid en de mentale gezondheid van alle leeftijdsgroepen, in het bijzonder jongeren. Dit alles bevordert het welzijn en vermindert de kans op zorg.

We hebben extra aandacht voor toenemende eenzaamheid en mentale gezondheid

Meedoen is belangrijk. Daarom stimuleren we mensen met een bijstandsuitkering om te re-integreren. We dragen actief mogelijkheden aan om de afstand tot de maatschappij te verkleinen. Vrijwilligerswerk is daarbij een goede oplossing. Het blijven betrekken van vrijwilligersorganisaties door welzijnsorganisaties in het sociaal domein is daarbij belangrijk.

…en dit gaan we doen

  • We continueren de ingezette lijn uit het beleidsplan Bouwen aan Sociale Kracht en het lokale preventieakkoord Samen gezond in West Betuwe. We sturen actief op de besparingsdoelstellingen.

  • In een beleidsnota KP4 komen we met een actieplan om in te zetten op persoonlijk contact en een proactieve benadering bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • We intensiveren de inzet van combinatiefunctionarissen sport en cultuur op scholen en naschoolse voorzieningen.
  • Ouderen stellen we in staat om zo lang mogelijk gezond thuis te wonen, waarbij in geval van noodzakelijke woningaanpassingen wordt gekozen voor de best passende aanpassing en de financieel meest voordelige voorziening wordt getroffen.
  • We evalueren, samen met mantelzorgers, het mantelzorgbeleid en zoeken daarbij naar meer en passende ondersteuning. Denk hierbij aan respijtzorg en/of vrijwillige palliatieve zorg.
  • De bestaande bibliotheekvoorzieningen en -programma’s blijven behouden in de strijd tegen laaggeletterdheid.
  • West Betuwe is JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht) én koploper Inclusie (iedereen doet mee). Dat blijft zo!