3 Wonen & openbare ruimte

Dit is onze visie…

In West Betuwe is er behoefte aan woningbouw in alle kernen, passend bij de schaal van de kern. Hier gaan we werk van maken! Zo zijn er al 2.600 woningen gepland tot 2030, maar dat vinden we niet genoeg. Het tempo moet omhoog en we moeten creatief zijn. Dit vraagt lef. We willen namelijk versneld betaalbare koop- en huurwoningen in alle kernen realiseren, via in- en uitbreiding. Daarbij bieden we ruimte voor flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan. Inwoners uit West Betuwe moeten daarbij als eerste de kans krijgen om een woning te kunnen kopen of te huren.

Knelpunten die we tegenkomen lossen we op met creativiteit. We faciliteren bij initiatieven van inwoners (bijvoorbeeld CPO) en continueren de startersleningen. Verder zoeken we door naar frisse, nieuwe manieren om met lef te versnellen. Juist door samenwerking, lobbyen en het denken buiten de kaders moeten we met elkaar komen tot meer woningbouw. Vanuit de mogelijkheden van de Omgevingswet zoeken we de ruimte om te experimenteren en soepel om te gaan met wensen van nevenactiviteiten in het buitengebied, zoals recreatie en toerisme.

De taak vergunningverlening bouw gaan we volledig in het gemeentehuis realiseren en organiseren. Zo kunnen we dienstverlening ‘dichtbij en op maat’ leveren. We onderzoeken gelijktijdig om toezicht en handhaving bouwen ook in het gemeentehuis te realiseren en organiseren. Het beheer van de openbare ruimte richten we kerngericht in en laten we aansluiten bij de wensen vanuit de inwoners (zie Hoofstuk 2).

…en dit gaan we doen

 • We zorgen voor een versnelling van woningbouw, passend bij de schaal van de kernen en met een focus op betaalbare koop- en huurwoningen. Een actieve focus ligt daarbij op onze krimpkernen.
 • Inwoners uit West Betuwe krijgen als eerste de kans bij nieuwbouwprojecten en huurwoningen. Daarnaast voeren we een zelfbewoningsplicht in.
 • We continueren de startersleningen en breiden die waar mogelijk uit.
 • We bieden ruimte voor alternatieve, flexibele woonoplossingen met als doel zo snel mogelijk te bouwen.
 • Met de woningcorporaties kijken we naar spreiding van sociale huurwoningen over alle kernen.
 • We onderzoeken de diverse mogelijkheden van actieve grondpolitiek.
 • Een intern aanjaagteam en een lokale denktank (met externen) worden opgericht voor versnelling, samenwerking en lobby. We herzien het afwegingskader Woningbouwinitiatieven.
 • We experimenteren vanuit de mogelijkheden van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld ten aanzien van nevenactiviteiten in het buitengebied voor recreatie en toerisme.
 • Vergunningverlening bouwen halen we volledig weg bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). We onderzoeken daarbij gelijktijdig om ook toezicht en handhaving in eigen huis te realiseren en organiseren.
 • We voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders vanuit het Rijk. Bij de opvang van vluchtelingen is kleinschaligheid het uitgangspunt, dus verspreid over de kernen.
 • Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten wordt bij voorkeur op het terrein van de werkgever gerealiseerd.
 • We kijken naar de dienstverleningsovereenkomst (DVO) om het beheer openbare ruimte dat door Avri wordt uitgevoerd weer terug te halen. Een mogelijkheid is dit beheer zelf uit te voeren of door (lokale) hoveniers.