10 Natuur, landschap & milieu

Dit is onze visie…

West Betuwe is met zijn vele fruittelers dé fruitgemeente van Nederland. Ook hebben we diverse andere agrariërs in onze gemeente. Maar de gemeente biedt nog zoveel meer. Verschillende elementen in het landschap zoals de open velden, forten, kastelen, de prachtige kernen en het unieke rivierenlandschap maken de gemeente aantrekkelijk. Om de natuur te beschermen en te verbinden met ecologische structuren in de regio zijn delen van het landschap onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000.

Ondertussen zien we dat ons platteland en de beheerders van ons landschap steeds meer onder druk komen te staan. Er wordt voor veel thema’s naar het platteland gekeken: voor het energievraagstuk, drinkwaterwinning, wateroverlast, droogte, stikstofproblematiek en het vergroten van de infrastructuur. Het landschap en haar beheerders hebben onze ondersteuning nodig. We wijzen dan ook een portefeuillehouder platteland aan om de belangen voor ons platteland binnen en buiten de gemeente te behartigen, in samenwerking met de andere plattelandsgemeenten van de P10. Landbouwbedrijven dienen de ruimte te krijgen om te ondernemen. Wanneer investeringen nodig zijn, dienen de randvoorwaarden hiervoor zoveel mogelijk te worden geschapen. Het is hierbij van belang onze doelen op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap niet uit het oog te verliezen.

We gaan met onze inwoners en ondernemers aan de slag om verder te verduurzamen en klimaatadaptie een vaste plek te geven in alles wat we doen in onze buitenruimte. In 2050 is West Betuwe energieneutraal en klimaatadaptief ingericht.

…en dit gaan we doen

 • We wijzen een portefeuillehouder Platteland aan om de belangen voor ons platteland te behartigen. We zoeken daarbij naar een eerlijke balans in ruimtebeslag, evenwicht in functies als bijv. zoekgebied drinkwaterwinning en fruitteelt.
 • De agrarische sector verdient onze steun. We helpen agrariërs om te participeren in innovatieprojecten die leiden tot duurzame continuering van de agrarische sector.
 • We werken een concreet maatregelenplan uit met de inwoners om kwetsbare locaties tijdens weersextremen te kunnen beschermen. Dit doen we vanuit kerngericht werken en de kernagenda’s.
 • Meer natuur, een schonere lucht en minder CO2. Daar gaan we voor. Daarom planten we voldoende (nieuwe) bomen: 1 voor iedere gekapte boom en waar mogelijk meer.
 • We realiseren voldoende biodiversiteit binnen en buiten de kernen. Dit doen we o.a. met landschapsprojecten door inwoners en Landschapsbeheer Gelderland.
 • We behouden en verbeteren de kwaliteit van de Linge- en Waal-oevers.
 • Voor wat betreft de energietransitie kijken wij altijd naar wat passend, haalbaar en betaalbaar is voor onze inwoners/ondernemers.
 • We plaatsen geen grote windturbines meer en kijken naar alternatieven zoals waterkracht.
 • Energiearmoede proberen we tegen te gaan door het stimuleren en subsidiëren van energiebesparende maatregelen. Daarbij streven we naar een eerlijke verdeling van de financiële lasten van de energietransitie.
 • We werken voor de energiebesparende maatregelen (structureel) samen met het Energieloket en gaan in gesprek met
 • het gebiedsfonds West Betuwe over hoe we gezamenlijk kunnen bijdragen aan leefbaarheid en verduurzaming.
 • In Enspijk (aquathermie) en in Geldermalsen (restwarmte Fruitmasters) starten we twee pilots waarin we kijken naar een collectief warmtenet. We treffen voorbereidingen voor nog twee pilots. We onderzoeken daarbij nut en noodzaak van gemeentelijke investeringen én eigenaarschap in lokale (te ontwikkelen) warmtenetten.
 • We gaan voor zonnepanelen op daken, niet op vruchtbare landbouwgrond. Wel zien we mogelijkheden langs de Betuwelijn en snelwegen.
 • De capaciteit van het elektriciteitsnet heeft onze aandacht. Samen met de netbeheerder zoeken we naar oplossingen met draagvlak onder de inwoners.
 • Wij starten een onderzoek naar (alternatieve) vormen van energieopslag in onze gemeente.
 • Goed afval scheiden moet ook financieel lonend zijn voor onze inwoners. We onderzoeken hoe kostenefficiënt de huidige werkwijze van inzameling is.
 • Oud papier wordt opgehaald door onze verenigingen. Deze inkomsten zijn belangrijk om financieel gezond te zijn. Ook blijven we zwerfafvalbrigades en opschoondagen ondersteunen.