Wethouder Rutger van Stappershoef

Politieke partij: Dorpsbelangen

Portefeuille

 • Leefbaarheid
 • Kerngericht werken
 • Economische Zaken
 • Recreatie & Toerisme
 • Gebiedsmarketing  
 • Sport & Bewegen
 • Kunst, Cultuur en Cultuureducatie
 • Cultuurhistorie, archeologie en monumenten
 • Vergunningverlening APV (collegebevoegdheid)
 • Evenementen en horeca
 • Communicatie
 • Multifunctionele centra en dorpshuizen
 • Bibliotheekwerk
 • Vastgoed (inclusief accommodatiebeleid, huurbeleid en verduurzaming)  
 • Vrijwilligers & Verenigingsleven  
 • Jeugd & Jongeren (participatie en preventie) 
 • Subsidiebeleid

Projecten en programma’s

 • College Uitvoeringsprogramma (CUP)
 • Centrumplan Geldermalsen en Lingeoever
 • Gastvrije Waaldijk (Meekoppelkansen Recreatie & Toerisme) 
 • LEAN vergunningenproces en meedenkfunctionaris(sen)
 • Verduurzaming dorpshuizen

Verbonden partijen

 • Algemeen bestuurslid Recreatieschap Neder-Rijn, Lek en Waal
 • Algemeen bestuurslid Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
 • Algemeen bestuurslid RAR (Regionaal archief Rivierenland)
 • Algemeen bestuurslid Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Bestuurslid Vestigingsdriehoek
 • Bestuurslid Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied
 • Lid Pact van Loevestein

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

 • AB lid Recreatieschap Neder-Rijn, Lek en Waal
 • AB lid Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
 • AB lid RAR (Regionaal archief Rivierenland)
 • AB lid Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Bestuurslid Vestigingsdriehoek
 • Bestuurslid Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied
 • Lid Pact van Loevestein
 • Bestuurslid HUB Rivierenland

Vervanging

 • 1e locoburgemeester
 • plaatsvervanger Jacoline Hartman 

Huidige nevenfuncties

 • Eigenaar Regio Perspectief (bezoldigd)