Govert van Bezooijen

West Betuwe ligt op koers om ambities waar te maken

20 juni 2023
College

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de eerste bestuursrapportage 2023 en de Perspectiefnota 2024 aan de gemeenteraad van West Betuwe.

Bestuursrapportage 2023

Bestuur en ambtelijke organisatie zijn ‘in beweging’ om hun ambities waar te maken en tegelijkertijd willen we als gemeente financieel gezond zijn en blijven. We zijn trots op alle dit jaar behaalde resultaten. Ondanks de vele crises zoals COVID, de oorlog in Oekraïne en de problemen op de energie-, arbeids- en woningmarkt zijn we druk bezig met de uitvoering van het College Uitvoeringsprogramma en ronden we in 2023 ook een stevig aantal punten af. Kortom, we liggen op koers.

De eerste bestuursrapportage laat voor 2023 een negatief saldo zien van bijna 1,3 miljoen euro. Dat betekent niet dat wij verwachten het jaar 2023 met een verlies af te sluiten. Bij de tweede bestuursrapportage in het najaar hebben we meer inzicht in de budgetten, zowel in tekorten als meevallers. Uiteraard zijn wij alert op mogelijke tegenvallers, maar verder zien wij op dit moment geen reden tot zorgen over de financiële positie van onze gemeente.

Govert van Bezooijen, wethouder financiën : “We zijn blij en dankbaar dat we wederom op koers liggen bij de uitvoering van de diverse programma’s. Wel moeten we dit jaar extra ons best doen om de uitvoering van onze programma's te combineren met een positief resultaat.”

Perspectiefnota 2024

Voor de komende jaren is er voor ons als gemeente sprake van een positieve meerjarenbegroting. Er komt vanaf 2026 echter een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten, dat kan uitpakken als verkapte bezuiniging. Dit college blijft er bij het Rijk op hameren dat er een structurele oplossing moet komen voor de middelen van gemeenten, want we maken ons zorgen over de uitvoering van de hervormingsagenda jeugd en andere grote opgaven waarvoor structurele middelen uitblijven. Door middel van een aangenomen motie in de vergadering van VNG op 13 juni jl., worden aanvullende structurele middelen aan het rijk gevraagd.

Desondanks maken we de komende bestuursperiode met de beschikbare (incidentele) middelen onze ambities voor onze samenleving waar. We investeren in dorpshuizen en schoolgebouwen. In muziek, sport en het sociaal domein. In woningbouw, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dat doen wij zoveel mogelijk kerngericht. Immers, al onze dorpjes en stadjes zijn uniek en hebben hun eigen karakter en behoeften.

Als gemeente West Betuwe willen we midden in de samenleving staan; ‘In beweging’ zijn voor onze dorpen en stadjes. Dat we niet op onszelf staan, werd afgelopen jaar nog eens extra duidelijk met de start van een oorlog op ons continent. Het is bijzonder om te zien hoe vele van onze inwoners zich het afgelopen hebben ingezet voor de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Deze opvang is echter minder tijdelijk van aard dan initieel gedacht en vraagt de komende jaren extra aandacht.

Binnen de gemeente werken we ook volop aan de versnelling van de woningbouw. In driekwart van de kernen zijn er het afgelopen jaar woningen gebouwd of in aanbouw. Met de recent gesloten woondeal Rivierenland krijgen we de opdracht om in onze regio meer dan 12.000 woningen te bouwen, en daar gaan wij een stevig steentje aan bijdragen. Daarnaast staat de gemeente ook voor uitdagingen wat betreft de huisvesting van diverse groepen spoedzoekers. Daar spelen we op in door komend jaar capaciteit te ramen om deze uitdagingen aan te gaan.

De inwoners van West Betuwe kunnen rekenen op consistent beleid van ons college als het gaat om lokale lasten en leges. Wij maken de keuze deze wederom niet te verhogen maar alleen een prijsindexering toe te passen. Hiermee laten we zien dat we een betrouwbare overheid zijn. Deze keuze bleek vorig jaar de juiste, gezien de verhoging van de lokale lasten die veel andere gemeenten nu moeten doorvoeren om hun tekorten te dekken.

Ons college zet stevig in op preventie, en daarvan beginnen de eerste vruchten zich af te werpen. Veel scholen voeren een succesvol beleid rondom de gezonde leefstijl van kinderen. De inzet van schoolmaatschappelijk werk helpt om leer- en ontwikkelingsproblemen te voorkomen en ook het Programma Sociale Kracht wist dit jaar een stevige besparing op te leveren. Met dit programma proberen we dure zorg te verminderen door betere samenwerking met huisartsen en meer regie op zorgverlening door gecertificeerde instellingen. We zijn er trots op dat we dit in een tijd van stijgende zorgkosten en vergrijzing wisten te realiseren.

Govert van Bezooijen, wethouder financiën : “uiteindelijk proberen we allemaal, zowel college, als gemeenteraad, als ambtelijke organisatie, het goede te doen voor de inwoners van onze prachtige gemeente. En daar kunnen we ieders hulp goed bij gebruiken. We zijn dan ook erg benieuwd naar uw blik op de perspectiefnota en uw bijbehorende ideeën om onze gemeente nog mooier te maken!”

Begrippen

Bestuursrapportages

Dit zijn tussentijdse verslagen van het college aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting. Het college licht toe wanneer er van de budgetten in de begroting wordt afgeweken. Ook licht het college toe wat de voortgang op de doelstellingen is.


De Perspectiefnota

Dit is het startpunt van een nieuwe cyclus van begroten en verantwoorden. De Perspectiefnota 2024 en verder geeft inzicht in de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de Begroting 2024 en de daarin opgenomen meerjarenraming.