Vervolgproces militaire radartoren Defensie in Herwijnen

20 jun 2019
Het ministerie van Defensie wil in Herwijnen een militaire radartoren plaatsen. Defensie wil dit vanwege het nationale veiligheidsbelang. Eerder stak de raad van Lingewaal een stokje voor dit plan. Het ministerie heeft laten weten de radartoren toch te willen plaatsen. Het college van West Betuwe heeft aangegeven hier niet achter te staan. Het college volgt het standpunt van de raad van Lingewaal.

Vorig jaar zijn drie bijeenkomsten door de gemeente Lingewaal gehouden om de omgeving te informeren en te betrekken bij het proces. Deskundigen van TNO, RIVM en Defensie gaven uitleg over de onderzoeksrapporten over de straling en de gevolgen daarvan. Er is veel weerstand tegen het plaatsen van deze radartoren. Omwonenden vrezen voor gezondheidsrisico’s door de straling van de radartoren. Deze weerstand konden de deskundigen niet wegnemen tijdens deze bijeenkomsten.

Door met plan

De gemeenteraad van Lingewaal weigerde unaniem het bestemmingsplan vast te stellen. Dit plan was nodig om de bouw van de radartoren mogelijk te maken. Defensie gaf daarop aan zich te beraden op het vervolg. Het ministerie heeft recent besloten door te gaan met het plan en past een zogenaamde Rijkscoördinatieregeling toe. Daarop volgt een procedure voor het vaststellen van een Rijksinpassingsplan. Het ministerie gaat daarvoor de gemeenteraad van West Betuwe en de Provinciale Staten horen.

Standpunt college

Defensie heeft aan het college van West Betuwe gevraagd of de gemeente bereid is opnieuw een bestemmingsplanprocedure te starten. Het college heeft aangegeven dit niet te willen. De zorgen bij de inwoners over de gezondheidsrisico’s zijn immers niet veranderd. Daarmee volgt het college het standpunt van de raad van Lingewaal.

Zorgen geuit

Het college heeft bovendien aan Defensie zijn zorgen geuit over het starten van het inpassingsplan. Het ministerie heeft geen gedegen onderzoek gedaan naar alternatieve locaties. Het college heeft nogmaals gevraagd rekening te houden met de zorgen over de gezondheidsrisico’s en de argumenten van de raad van Lingewaal. Waar nodig zal het college in het proces bezwaar maken om de lokale belangen te behartigen. Ook belanghebbenden kunnen reageren op het inpassingsplan.

Waarom Herwijnen?

Enkele jaren geleden is het voormalige radarstation van de Luchtverkeersleiding Nederland afgebroken aan de Broekgraaf 1 in  Herwijnen. Defensie heeft deze locatie aangekocht om een radartoren te plaatsen voor militaire doeleinden. Het ministerie wil de radartoren die nu nog in Nieuw Milligen staat, vervangen door een nieuwe radartoren in Herwijnen. De plaatsing van een nieuwe radar op deze locatie leidt volgens Defensie tot een belangrijke verbetering van de radardekking in Nederland. Dit vindt het ministerie in het belang van de nationale veiligheid.

Invloed op onderzoeken rond Radartoren Herwijnen

Defensie laat TNO aanvullend onderzoek doen naar de zogeheten cumulatieve gezondheidseffecten van de radar. Op aanvraag van de Tweede Kamer worden ook andere wetenschappelijke instituten hierbij betrokken. In dat onderzoek worden extra vragen van de gemeente en Defensie meegenomen. Ook omwonenden konden vragen indienen voor het onderzoek of suggesties doen voor te betrekken onderzoekers of wetenschappers.

Defensie onderzoekt daarnaast of er alternatieve locaties zijn voor de nieuw te plaatsen radar. Dit is tot nu toe niet gedaan. Defensie vond volgens dit ministerie zelf in Herwijnen namelijk een geschikte locatie en had dus geen behoefte aan onderzoek naar een andere locatie.  Wie een suggestie heeft voor een alternatieve, geschiktere locatie kan dit aangeven.