Veelgestelde vragen Gemeentelijk grondgebruik

Hoe komt de gemeente erbij dat ik gebruik maak van gemeentegrond?

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar gebruikssituaties waarbij de zichtbare perceelgrenzen niet overeenkomen met de eigendomsgrenzen. Door luchtfoto’s over kadastrale kaarten te leggen is in beeld gebracht waar gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond en wie de grond momenteel gebruikt. In sommige gevallen is het gebruik niet duidelijk vast te stellen aan de hand van een luchtfoto. In die gevallen is door de gemeente op locatie beoordeeld of er sprake is van gebruik van gemeentegrond.

Welke prijzen hanteert de gemeente?

Het college van B&W heeft voor de verkoop van restgroen en overhoeken een vaste verkoopprijs van 100 euro per vierkante meter vastgesteld (mits er geen deel van de woning of garage op de grond staat). Deze verkoopprijs is in 2006 vastgesteld op basis van marktanalyse (uitgevoerd onder buurgemeentes) en is sindsdien niet gewijzigd. Er wordt jaarlijks gekeken of de grondprijs nog actueel (dat wil zeggen marktconform) is. Voor verhuur hanteert de gemeente een huurprijs van 5 procent per jaar op basis van de verkoopprijs. Over de hoogte van deze prijzen kan niet onderhandeld worden.

Als ik gemeentegrond koop, met welke kosten moet ik dan rekening houden?

Indien u grond koopt van de gemeente moet u, naast de koopsom van de grond, rekening houden met de zogenaamde 'kosten koper'. Dit zijn de kosten van de notaris en de kosten voor het Kadaster om de grond op uw naam te zetten.

Ik wil graag kopen, maar ik kan het op dit moment niet betalen. Is daar een oplossing voor?

In dat geval kunt u de grond gedurende vijf jaar huren. Na afloop van de huurperiode wordt opnieuw beoordeeld of verkoop van de grond mogelijk is. Indien verkoop mogelijk is kan dat alleen tegen de dan geldende verkoopprijs. Er vindt geen verrekening plaats met de huur die u al aan de gemeente heeft betaald. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Ik kan de gemeentegrond huren, maar wil de grond liever kopen, kan dat?

Indien wij u de grond te huur hebben aangeboden dan voldoet de betreffende grond niet aan de toetsingscriteria voor verkoop. Verkoop is in dat geval niet mogelijk.

Ik huur een woning, kom ik ook in aanmerking voor het huren of kopen van een stukje grond?

Voor huurders van een woning is het niet mogelijk om gemeentegrond te huren of te kopen. Aankoop of huur van grond is alleen mogelijk door de eigenaar van het aangrenzende perceel als er wordt voldaan aan de criteria.

Ik heb een brief ontvangen dat ik grond in gebruik heb, maar ik heb een (mondelinge) gebruiksovereenkomst.

De mogelijkheid bestaat dat in de brief die u heeft ontvangen, ten onrechte, is aangegeven dat u grond in gebruik heeft zonder dat er bij de gemeente een overeenkomst van bekend is. Indien u een gebruiksovereenkomst heeft voor het betreffende perceel verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De vorige eigenaren van mijn woning hadden een overeenkomst met de gemeente, geldt deze ook voor mij?

Een overeenkomst voor de huur of het gebruik van een stuk grond is vaak persoonsgebonden en gaat niet automatisch over op een nieuwe eigenaar.

Hoe kan ik een beroep op verjaring doen?

Als u van mening bent dat er sprake is van verjaring dan kunt u een zogenaamd beroep op verjaring indienen. Dit kunt u schriftelijk doen of u kunt uw beroep op verjaring per e-mail toesturen. Houdt u er wel rekening mee dat u ook bewijs moet aanleveren van uw stelling. Zonder bewijs wordt uw beroep op verjaring niet in behandeling genomen.

Gaat de gemeente de grond terugeisen?

De gemeente beseft dat inwoners zich er niet altijd van bewust zijn dat hun tuin een stukje gemeentegrond bevat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de vorige huiseigenaar zich de grond heeft toegeëigend. Voor de gemeente is dat een extra reden om de kwestie vanuit een positieve invalshoek te benaderen en de grond zoveel mogelijk te koop aan te bieden. In sommige gevallen is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld door de aantasting van de groenstructuur of vanwege de verkeersveiligheid. Indien verkoop niet mogelijk is en verhuur niet wenselijk wordt geacht, wordt het gebruik beëindigd. Daar waar nodig wordt overgegaan tot ontruiming.

Ik wil de gemeentegrond niet langer gebruiker, hoe geef ik de grond terug?

Als u geen gebruik meer wenst te maken van de gemeentegrond dan dient u de grond terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Is de oorspronkelijke inrichting niet meer te herleiden dan dienen in ieder geval alle aangebrachte beplanting, bestrating en (groen)afscheidingen verwijderd te worden, inclusief opstallen. Een oprit of voetpad naar de woning kan meestal gehandhaafd blijven.

Wat gaat de gemeente met de grond doen als ik de gemeentegrond teruggeef?

Als de grond volledig is ontruimd dan zal de gemeente zorgdragen voor een nieuwe inrichting. De gemeentegrond wordt dan weer betrokken bij de aanwezige groenstructuur of de grond wordt ingericht met een openbaar karakter. Afhankelijk van de grootte en de ligging van de betreffende grond zal gekozen worden voor gras, lage beplanting of een andere inrichting. Vanaf dat moment zal de gemeente de grond ook weer gaan onderhouden. Dat gebeurt op het kwaliteitsniveau zoals dat voor heel de gemeente is vastgelegd.

Mag ik een tuinhuis of een ander bouwwerk plaatsen op de gemeentegrond?

Bij verhuur is het niet toegestaan om een (vergunningsvrij) bouwwerk op de gemeentegrond te plaatsen, met uitzondering van een erfafscheiding die aan de voorwaarden uit de huurovereenkomst voldoet. Bij verkoop kan de uitbreiding van het perceel wel tot gevolg hebben dat er bebouwingsmogelijkheden ontstaan. Wat op de gemeentegrond gebouwd mag worden hangt af van het bestemmingsplan en andere publiekrechtelijke regels. In incidentele gevallen kan er sprake zijn van dermate ruime bebouwingsmogelijkheden waardoor er niet meer gesproken kan worden van restgroen of overhoeken. In die gevallen zal de grondprijs een hogere waarde hebben zoals bijvoorbeeld de waarde van bouwgrond.