Subsidiebeleid

Door de fusie op 1 januari 2019 is er voor de gemeente West Betuwe nieuw subsidiebeleid nodig. Dit betekent dat er voor subsidieontvangers in de toekomst wat kan gaan veranderen. Daarom vragen we hen, maar ook potentiële subsidieaanvragers, om nú al met ons mee te denken. Bijvoorbeeld over de manier van subsidieverdeling, het makkelijker maken van aanvragen en andere manieren van ondersteuning.

De uitgangspunten

Bij het ontwikkelen van nieuw subsidiebeleid vormt het Bidbook een belangrijk hulpmiddel. Aan de hand daarvan heeft de gemeente een conceptnota met uitgangspunten gemaakt.

In gesprek

Tijdens drie bijeenkomsten in februari en maart gingen we met subsidieaanvragers en potentiële subsidieaanvragers in gesprek over de uitgangspunten. Dat deden we aan de hand van vier verschillende thematafels:

 • Thema 1: Hoe moeten we subsidie verdelen?
 • Thema 2: Hoe kunnen we het subsidietraject verbeteren?
 • Thema 3: Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties beter samenwerken?
 • Thema 4: Hoe kunnen we wederkerigheid stimuleren?

Het vervolg

Lees hieronder per thema een samenvatting van de inbreng van de avonden. Of download het PDF-bestand:

Thema 1
Manieren van subsidieverdeling

 • Subsidies verdelen op grond van duidelijke criteria. Hierover transparant zijn.  
 • Geen appels met peren vergelijken. Subsidieverdeling blijft maatwerk: per kern, per activiteit, per organisatie.
 • Onderscheid maken tussen structurele en incidentele subsidies.
 • Het totale subsidiebudget lijkt bescheiden, het besef is er dat harmonisatie plussen en minnen tot gevolg heeft. Een goede onderbouwing is essentieel. 
 • Verstrek subsidies over vier jaar voor meer continuïteit en zekerheid. 
 • De gemeente mag (met beleid) eisen stellen aan de inkomsten.

Thema 2
Verbetering subsidietraject

 • Het nieuwe subsidiebeleid moet gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid en het stimuleren van ontmoeten in de kernen. 
 • Hoe hoger het subsidiebedrag, hoe meer verantwoording achteraf.
 • Geen subsidieaanvragen voor bedragen onder 250 euro. Bij een subsidieaanvraag onder 2500 euro is het afleggen van een minimale verantwoording voldoende. 
 • Subsidie aanvragen via de website van de gemeente is voor verbetering vatbaar. 
 • Durf te vernieuwen.

Thema 3
Samenwerking vrijwilligersorganisaties

 • Samenwerken waar mogelijk. Creatief zijn en buiten de gebaande paden treden.
 • Functionarissen van de gemeente en Welzijn West Betuwe kunnen verbinden en ondersteunen. Maar wie vervult welke taak?
 • Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden en lastig te binden. Betere communicatie over ondersteuning aan vrijwilligers en nieuw beleid hierover voorstellen. 
 • Cultuurverschillen tussen de kernen blokkeren de samenwerking.

Thema 4
Stimulering wederkerigheid

 • Wederkerigheid is nodig. Maar leg het begrip wederkerigheid niet op, soms is het moeilijk te realiseren
 • Als wederkerigheid op prijs wordt gesteld of wordt vereist, dan moeten de extra kosten in aanmerking komen voor subsidie.
 • De gemeente moet sommige dorpshuizen en speeltuinen overnemen vanwege de financiële consequenties en het mogelijk sneeuwbaleffect. 
 • Verenigingen die het begrip wederkerigheid goed invullen, in het zonnetje zetten.

Bovenstaande gegevens gebruiken we om het vervolgproces vorm te geven. Dit proces leidt uiteindelijk tot de definitieve nota met uitgangspunten.

Wanneer gaat het nieuwe subsidiebeleid in?

Voor aanvragers van subsidie verandert er pas wat vanaf 2021. Wanneer u in dat jaar een aanvraag doet voor activiteiten en initiatieven in 2022. In 2020 beoordeelt de gemeente de subsidieaanvragen voor 2021. Dit gebeurt op basis van de bestaande regelingen (vanuit de voormalige drie gemeenten).