Programma A2 Deil - Vught

De A2 tussen knooppunten Deil en Vught is druk. In de komende jaren groeit uit het tot een fileknelpunt. Er zijn maatregelen nodig op de snelweg en in Waardenburg. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch werken aan oplossingen.

Programma A2 Deil - Vught

Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen is een pakket van meer dan twintig maatregelen ontwikkeld. Het gaat daarbij om maatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer. Daarbij wordt gekeken naar oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn. Dat noemen we het Programma A2 Deil - Vught. Daarvoor werken zes partijen samen: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch. Meer over het programma.

MIRT-project

Binnen het programma A2 is er een MIRT-project. Dit project bestaat uit vier fases. Het gaat om: MIRT-onderzoek, MIRT-verkenning, MIRT-planuitwerking en MIRT-realisatie. Tot eind 2020 bevinden we ons in de MIRT-verkenningsfase. In deze fase doen ze onderzoek naar het verbeteren van de doorstroming op de A2 voor het traject Deil-Vught. Ze werken toe naar één oplossing. Inmiddels liggen er vier mogelijke oplossingen op tafel:

 • Alternatief 0+: inzet op slimme mobiliteit en verbetering aansluitingen en knooppunten, zo min mogelijk nieuw asfalt
 • Alternatief A: verbreding met één extra rijstrook tussen Deil en Empel en optimalisatie van de parallelbaan ring ’s-Hertogenbosch
 • Alternatief B: verbreding met één extra rijstrook tussen Deil en Empel, nieuwe aansluiting voor de Groote Wielen en optimalisatie van de parallelbaan ring ’s-Hertogenbosch
 • Alternatief C: verbreding met twee extra rijstroken tussen Deil en Empel en optimalisatie van de parallelbaan ring ’s-Hertogenbosch

Per alternatief wordt onderzocht in hoeverre de maatregelen bijdragen aan de doorstroming op de A2. Ook kijken ze naar de effecten voor de omgeving, zoals wonen, werken en natuur. De kosten en baten spelen hierin een rol. Eind 2020 kiest de minister één van bovenstaande varianten uit. Dit noemen we het voorkeursalternatief. Medio september start een zienswijze-procedure. 

Wat betekent het voorkeursalternatief voor West Betuwe?

Het voorkeursalternatief heeft effect op lokale wegen en dorpen. De impact hangt af van het gekozen alternatief. Is het bijvoorbeeld nodig om de oprit(ten) te verplaatsen? Hoeveel banen komen erbij? Is er een rondweg nodig? Of blijft het zoals het is. De exacte uitwerking is op dit moment nog niet bekend. Dat krijgt de komende jaren verder vorm. 

Planning van het project

Na deze keuze gaat het project over in een nieuwe fase. Dat is de zogenaamde MIRT-planuitwerking. Dat duurt tot 2024. De plannen krijgen dan meer vorm. Hoe verder in proces, hoe concreter de plannen worden. Voordat er daadwerkelijk wat gebeurt, zijn we diverse jaren verder. Het project duurt tot 2030. De afbeelding hieronder maakt dat duidelijk. 

MIRT A2 processchema 2
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente West Betuwe

Stuurgroep en adviesgroepen

Binnen het Programma A2 kennen we een Stuurgroep en drie adviesgroepen: 

 • Stuurgroep: neemt de uiteindelijke besluiten binnen het Programma A2 Deil - Vught. Provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland zitten ook in de Stuurgroep. Ze worden geadviseerd door:
  • BAG, Bestuurlijke Advies Groep: hierin zitten bestuurders van alle betrokken gemeenten en waterschappen. 
  • AAG, Ambtelijke Advies Groep:  hierin zitten ambtenaren van alle betrokken gemeenten en waterschappen.
  • MAG, Maatschappelijke Advies Groep: hierin zitten maatschappelijke organisaties en economische belangenbehartigers.

In het project rondom de A2 wordt veel aandacht besteed aan participatie en aan samenwerking met stakeholders. Inwoners, bedrijven en partners worden hebben daarin een belangrijke rol. De afgelopen jaren zijn diverse (online) bijeenkomsten georganiseerd: 

 • Juni 2018: informatieavond start MIRT-verkenning
 • September 2018: workshop
 • Maart 2019: workshop
 • November 2019: openbare informatiebijeenkomst
 • Maart 2020: openbare informatiebijeenkomst
 • Mei 2020: openbare informatiebijeenkomst. Door het coronavirus was deze bijeenkomst digitaal.
 • Juni 2020: speciale bijeenkomst voor Waardenburg. Door het coronavirus was deze bijeenkomst digitaal.

Op deze website leest u het naslagwerk van bovenstaande bijeenkomsten

De komende jaren volgen nog tal van bijeenkomsten. Hierover wordt u geïnformeerd via de kanalen van de gemeente West Betuwe of de website van MIRT A2 in beeld. Op die website vindt u informatie over het hele traject tussen Deil en Vught. Ook kunt u zich daar inschrijven voor de nieuwsbrief.

Veelgestelde vragen

Veel inwoners hebben vragen over de A2. Wat is een MIRT? Wat is het doel hiervan? En wat gaat er precies gebeuren? Hoe zit het met meekoppelkansen? Veel vragen zijn uitgewerkt. Lees de antwoorden: 

Naar de vragen en antwoorden

Rol van de gemeente

Gebiedsproces

De gemeente West Betuwe haakt aan bij het landelijke project. Dat doen we omdat de impact op onze dorpen groot is. Ook willen we niet dat door aanpassingen aan de A2 de leefbaarheid en verkeersveiligheid achteruit gaan. Signalen en zorgen brengen we in bij de Ambtelijke Advies Groep (AAG) en de Bestuurlijke Advies Groep (BAG). Daarin zitten ambtenaren en bestuurders van de betrokken gemeenten. West Betuwe heeft het project A2 gevraagd om extra aandacht te hebben voor de situatie in Waardenburg. Dit noemen we het zogenaamde ‘gebiedsproces’.

Gebiedsvisie voor Waardenburg

Er spelen nog meer projecten in en rondom Waardenburg. Denk aan het spoor, de windmolens en de dijkversterking. Daarom werken we aan een speciale visie voor Waardenburg. Dat is de ‘gebiedsvisie’. Het doel hiervan is om op lange termijn een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaar- en verkeersveiligheid. We starten in het najaar van 2020 met het opstellen hiervan. Dit doen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze visie gebruiken we ook als inbreng tijdens de MIRT-planuitwerkingsfase. 

Gebiedsgerichte aanpak

De gemeente wil niet dat het gebiedsproces, de gebiedsvisie en het hele MIRT-project drie losse onderdelen zijn. We willen dat er uitwisseling en samenwerking is. Zo zorgen we voor één aanpak voor het gebied. Daarom noemen we dit een ‘gebiedsgerichte aanpak’.