Participatie

30 apr 2021
Wat vindt u van de manier waarop de gemeente West Betuwe besluiten neemt en beleid maakt? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Wat verwacht u van de gemeente bij participatie? En hoe wilt u zelf bijdragen? Inwoners zijn van harte uitgenodigd hun mening voor het nieuwe participatiebeleid te geven via een vragenlijst.

Gemeente West Betuwe wil participatie graag goed regelen. Daarom maken we hier nieuw beleid voor. Hierin komt te staan hoe we als samenleving en gemeente samenwerken aan een prettige leefomgeving in de gemeente West Betuwe, nu en in de toekomst. Participatie kent vele vormen, het gaat over mee kunnen denken, praten en doen. Inwoners kunnen hun mening voor het nieuwe participatiebeleid geven via een online vragenlijst www.moventem.nl/westbetuwe.nl. Een papieren versie van de vragenlijst kunt u aanvragen bij onderzoeksbureau Moventum. U belt daarvoor naar telefoonnummer 0575 760 227.

Participatie

In de gemeente West Betuwe zorgen inwoners en gemeente samen voor het behouden en versterken van een prettige leefomgeving. Hierbij experimenteren we volop met diverse vormen van democratie. Naast meedenken en inspreken bij (raads)bijeenkomsten, zijn er (online) gesprekken, (digitale) vragenlijsten, werksessies met inwoners. Ook zijn we in gesprek met meerdere platformen en adviesraden. En veel inwoners zijn actief in dorpsraden en belangengroepen. Wethouder Rutger van Stappershoef: “Het is mooi om te zien dat steeds meer inwoners zelf initiatieven hebben om de samenleving te verbeteren. Er gebeurt al veel op het gebeid van participatie. We willen nu horen waar het goed gaat en waar het misschien nog beter kan. We horen graag wat inwoners belangrijk vinden bij participatie. Of we als gemeente voldoende verschillende mensen betrekken. En wat mensen vinden van de manier waarop we de participatie vormgeven. Is het voldoende duidelijk wat de invloed is en wat de gemeente met de resultaten doet.”

Beleid

Voor het nieuwe participatiebeleid maakt de gemeente dit jaar samen met inwoners afspraken over hoe we iedereen in de toekomst blijven betrekken bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk beleid. De vragenlijst geeft belangrijke informatie voor het opstellen van het participatiebeleid. De eerste verkenningen voor het participatiebeleid staan in de startnotitie participatie https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Raadsinformatie/RV2021-027-Bijlage-St.... Deze is op 16  maart in de gemeenteraad behandeld.

Omgevingswet

Participatie wordt steeds belangrijker. Zeker met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Vanaf dat moment is voor een aanpassing in uw leefomgeving participatie nodig. Meer over de omgevingswet en participatie leest u op www.westbetuwe.nl/omgevingswet.