Open brief burgemeester - 6 januari 2021

Open brief burgemeester - 6 januari 2021

Een gezond en gelukkig nieuw jaar

 

Beste inwoners van West Betuwe,

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Heel graag had ik in het achterliggende jaar vele ontmoetingen en kennismakingen willen hebben. We weten allemaal de redenen waarom dit niet kon en nog steeds niet kan. Vandaar dat ik u deze brief schrijf.

Allereerst wens ik u veel heil en zegen voor het jaar 2021. Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd weer echt vooruit kunnen kijken en nieuwe perspectieven ontdekken. De gevolgen van de coronacrisis zullen echter nog lang voelbaar zijn. We zitten nog midden in de tweede lockdown en het einde van allerlei beperkingen is nog niet in zicht. Gelukkig start het vaccineren tegen het coronavirus spoedig.  Houd dus vol met het in acht nemen van de maatregelen, we zijn op de goede weg.

Ik wil een aantal wensen met u delen en hierbij tegelijkertijd aangeven waarnaar in 2021 de aandacht uitgaat.

Veilig wonen

Ik wens dat we in West Betuwe veilig kunnen wonen en leven. Helaas waren de afgelopen weken weer vernielingen en brandstichtingen. De jaarwisseling verliep in enkele dorpen onrustig. Het doet mij verdriet en ik maak me er kwaad over dat er mensen zijn die er bewust op uit zijn om rotzooi te trappen tegen onze brandweer- en politiemensen. Het ‘gedoe’ levert veel schade op aan particuliere en gemeentelijke eigendommen. Het doet bovendien ook wat met het veiligheidsgevoel van mensen. En u veilig voelen, thuis en op straat, is een groot goed. Daar maak ik mij sterk voor. Met de politie en de veiligheidsregio blijf ik werken aan goede preventie, hulpverlening en voorlichting.

Inclusieve samenleving

Ik wens dat West Betuwe een gemeente is waar iedereen meetelt en meedoet. Een beperking hoeft geen belemmering te zijn. Iedereen kan meedoen in onze samenleving. De gemeente biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en participatie. Vernieuwingen in het sociaal domein moeten hierbij helpen. Zo kunnen we sneller passende ondersteuning bieden. Ook voorkomen we zo sterk stijgende uitgaven. In het bijzonder binnen de Wmo en de jeugdhulp.

Leefbaarheid

Ik wens dat de dorpshuizen en multifunctionele accommodaties in West Betuwe snel weer open mogen. Dat zijn belangrijke locaties voor de leefbaarheid en sociale samenhang in een kern. Een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en meedoen aan activiteiten. We zetten ons in om deze locaties te behouden. Ook stimuleren we de inwoners om met initiatieven te komen. Waar mogelijk ondersteunen we dat met geld uit het leefbaarheidsbudget.

Onderhoud openbare ruimte

Ik wens dat West Betuwe een groene en aantrekkelijke gemeente blijft. De wegen en het openbaar groen hebben normaal onderhoud nodig. Dit jaar trekken we de portemonnee extra voor het wegwerken van achterstanden in het onderhoud van wegen en bermen. Daarbij houden we rekening met de afvoer van regenwater bij extreem weer. Het openbaar groen gaan we slim vervangen. Bomen die een gevaar zijn voor de omgeving snoeien of rooien we.

Woningen bouwen

Ik wens dat er in West Betuwe nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Daar is veel behoefte aan in alle kernen. Met het vaststellen van de woonvisie hebben we een heel belangrijke stap gezet. Zo laten we het woningaanbod en de behoeften van inwoners beter op elkaar aansluiten. We gaan hierover ook afspraken maken met de woningbouwcorporaties en ontwikkelaars.

Verder bouwen

Ik wens dat het lukt om verder te bouwen aan West Betuwe. Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad belangrijke besluiten genomen. Nu is het tijd om dat nieuwe beleid te gaan uitvoeren. De handen moeten uit de mouwen. Dat doen we samen met de samenleving. Ik hoop dat we blijven omkijken naar elkaar. En dat als iemand een steuntje in de rug nodig heeft, diegene dat ook daadwerkelijk krijgt. Zo zorgen we voor een plek waar iedereen zich thuis en welkom voelt.

Nogmaals, we kunnen veel voor elkaar betekenen. Heb aandacht voor elkaar. Zo staan we samen sterk. Ik wens tot slot dat het mogelijk wordt om velen van u te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Servaas Stoop
Burgemeester