Nieuwjaarstoespraak burgemeester Keereweer

7 jan 2019
Wilt u de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Keereweer lezen? U kunt deze hier bekijken.

West Betuwe – Ambitie en realisme

Vooral op zoek naar de juiste balans

Dames en heren,

Van harte welkom bij deze eerste nieuwjaarsreceptie van de gemeente West Betuwe. Velen van u heb ik zojuist al de hand mogen schudden. Toch lijkt het mij goed nog iets van mezelf te zeggen.

Mijn naam is Harry Keereweer en enkele weken geleden was ik vereerd toen de CdK Cornielje mij vroeg als waarnemend burgemeester in uw nieuwe gemeente West Betuwe. Ik ben niet helemaal onbekend met deze streek. In het verleden heb ik als Gelderse gedeputeerde, Landelijke Gebied en Leefbaarheid Kernen veel van de 26 kernen bezocht. En de Oma van mijn vrouw Maria is in Beesd geboren. Maar dan moet u toch wel teruggaan naar de voor-vorige eeuw, naar 1875.

De media omschreef mij als iemand met veel bestuurlijke ervaring, ook in 'n herindelingsgemeente. Maar ook bij bestuurders geldt, ‘ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’. Het zou te eenvoudig zijn te veronderstellen dat ik de klus hier wel even zal klaren. Ook ik begin hier vanaf ‘nul’, en er moet veel gebeuren. Dat probeer ik samen te doen met de nieuwe gemeenteraad, en naar ik hoop ook snel met een nieuw college. Daarbij natuurlijk ondersteund door het vernieuwde ambtelijk apparaat.

Tijdens de eerste vergadering van de Raad heb ik het al ook al gezegd dat ik in naam waarnemend burgemeester ben. Dat lijkt alsof ik dan een beetje passief vanaf de zijlijn moet gaan toekijken. Maar ik wil toch echt met alle anderen van de lokale gemeenschap, uit de 26 kernen, de nieuwe gemeente West Betuwe vorm gaan geven.

Exact op het moment van de jaarwisseling, om 0.00 uur, ben ik in functie getreden. Twee uur later in de nieuwjaarsnacht kreeg in van de politie ’n telefoontje dat het in de nieuwe gemeente de jaarwisseling niet zo rustig was verlopen als ik had gehoopt. Het is niet normaal dat met veel inzet van politie, ME, brandweer en andere hulpdiensten het nog ’n beetje binnen de perken is gebleven. De noodzakelijke inzet van ME en de ontploffing van een vuurwerkbom zijn dieptepunten bij het begin van het nieuwe jaar in West Betuwe. Deze dieptepunten zijn schandalig en onverantwoord.

Dames en heren, bij een nieuwjaarstoespraak hoort terugkijken er ’n beetje bij. Maar vanaf nu moet de focus echt op de toekomst gericht zijn. Het is mij bekend dat niet iedereen stond te juichen bij de fusie tussen de drie gemeenten. Ik roep iedereen op daar niet in te blijven hangen. Ik zal er zeker op toezien, dat niet te pas en te onpas opmerkingen worden gemaakt in de zin van ‘bij ons in Lingewaal deden ze het zo’ of ‘dat was in Geldermalsen al lang veel beter geregeld’.

We moeten vanaf het begin West Betuws gaan denken. Wat dat precies inhoudt moeten we snel met elkaar gaan ontdekken. Een journalist sprak in een lokaal blad de verwachting uit, dat de gemeenteraad van West Betuwe waarschijnlijk wel de Lingewaalse vergadercultuur zou gaan overnemen. Zonder daaraan afbreuk te willen doen, ben ik daar toch niet zo stellig in. De nieuwe gemeenteraad heeft haar eigen identiteit en zal ongetwijfeld een eigen profiel gaan ontwikkelen. Een nieuwe raad, een eigen gezicht. Niet kijken wat ons verschilt maar kijken wat ons bindt.

We staan met elkaar voor een enorme opgave. Ik hoef u daarbij alleen maar te wijzen op de inhoud van het Herindelingsadvies dat de basis voor deze gemeentelijke fusie is. Een mooi boekwerk waarin door volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren de ambities van de nieuwe gemeente zijn omschreven. Daarnaast hebben we ook het veelgenoemde Bidbook, waarin juist de lokale gemeenschap verwoordt wat zij voor de toekomst belangrijk vindt. Dan is er straks ook een coalitieakkoord waarin doelstellingen voor de komende bestuursperiode, 3,5 jaar, zijn vastgelegd.

Tsjonge, drie stukken volop ambities, maar waar moeten we eigenlijk mee starten? Natuurlijk is het uitspreken en opschrijven van hoge ambities prima. Het zou niet goed zijn wanneer we die ambities niet zouden hebben. Maar, dames en heren, er komt een moment om met z’n allen toch een beetje van die roze wolk af te dalen naar gezond realisme. De Betuwenaar, dus ook de West Betuwenaar, is nuchter en realistisch genoeg om te beseffen dat niet alles tegelijk kan in 3,5 jaar.

Een nieuw jaar, een nieuwe werkelijkheid.

Zonder daar al te diep op in te willen gaan, wil ik u ook de werkelijkheid schetsen die ik inmiddels de afgelopen week heb leren kennen. Allereerst is er een gemotiveerde ambtelijke organisatie waarin drie culturen nog even tijd nodig hebben om samen te smelten. Mensen moeten wennen aan elkaar, aan de nieuwe werkomgeving en ook aan een nieuwe functie. De organisatie heeft ook nogal wat vacatures. Dat is op zichzelf echt niet uniek. Dat zien we ook bij andere fusiegemeenten.

Een organisatie waarin een team gebiedsmakelaars aan de vooravond staat van het opbouwen van een goede vruchtbare relatie met onze 26 kernen. Nee, u mag ze niet vergelijken met de vroegere dorpsambtenaren. Het is juist de bedoeling dat zij meer samen met de inwoners gaan oppakken. Regelen, adviseren en faciliteren. Los van al beperkingen, waarmee de organisatie zich de eerste tijd geconfronteerd ziet, hebben we ook nog de  lopende verplichtingen vanuit het verleden. Laten we daarbij vooral de financiële kaders niet vergeten. De oude gemeenten hebben hun huishoudboekje keurig afgesloten en het is aan West Betuwe om die erfenis te koesteren. De boodschap zal duidelijk zijn en ik wil ze hier ook onderstrepen: helaas kan niet alles tegelijk.

Maar wanneer wij als bestuurders of volksvertegenwoordigers toch wat ongeduldig worden, scoringsdrift is ons immers niet vreemd, hoop ik dat onze gezonde nuchterheid nadrukkelijk op de rem zal trappen. Gezamenlijk moeten we daarin een goede balans zien te vinden.

Een nieuwe organisatie, een eigen gezicht, een passend tempo.

Geheel in de lijn van de drie documenten (formeel twee want het coalitieakkoord kennen we nog niet) die ik straks noemde, is het belangrijk ons in de startfase van West Betuwe vooral te richten op de kwaliteit van de dienstverlening naar onze inwoners en het beheer van onze openbare ruimte. Als die twee aandachtsgebieden op orde zijn, ligt er een basis van waaruit we verder kunnen bouwen. Maar ook voor die vervolgfase adviseer ik Betuwse nuchterheid. West Betuwe is en wordt ook geen grote ‘geluksfabriek’ die vroeg of laat al uw wensen gaat vervullen.

Ondanks alle inspraak en burgerparticipatie zal het gemeentebestuur altijd keuzes moeten maken. De één wil woningbouw, de ander ook, maar niet voor de deur. ‘N derde wil alles laten zoals het is. We gaan het maatschappelijke debat over allerlei voorkomende thema’s niet meer sturen en leiden, maar het stimuleren en ook faciliteren. Echter aan ‘t eind zal het veelal toch het gemeentebestuur zijn, dat knopen moet doorhakken. Daarvoor is het door de kiezers ingehuurd en daarop mag zij bij volgende verkiezingen worden beoordeeld. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn, voorstander zijn van een open dialoog. Alleen daarmee helpen we West Betuwe vooruit. Bij die open dialoog past ook respect voor de uiteindelijke uitkomst. 

Een nieuwe gemeente, tijd voor het eigentijdse gesprek.

Genoeg met het navelstaren. We leven niet op een eiland en moeten ons ook richten op de wereld om ons heen. Ik doel daarbij op onze buurgemeenten en niet te vergeten op de Regio Rivierenland. Ik hoorde iemand de opmerking maken dat West Betuwe een belangrijke en dominante speler in de regio gaat worden. Als je dat al zou willen, dan ben je dat nog niet automatisch omdat je met ruim 50.000 inwoners de grootste bent geworden. Dat inwoneraantal
zegt hierbij niet zo veel.

In veel gemeenschappelijke regelingen heeft elke gemeente immers slechts één stem. Maar, beste mensen, het gaat niet om de schaalgrootte. Het gaat niet om het aantal inwoners… Het gaat ook in het regionale debat over de kwaliteit van je argumenten, de kwaliteit van je bestuurders en niet te vergeten de actieve rol die je ambtelijk in allerlei werk- en projectgroepen kunt en wilt spelen. Het vormgeven van ons profiel in de regio is ‘n uitdaging. Zelfbewust mag, arrogantie op basis van grootte leidt tot niets. Reik als nieuwe speler op het regionale speelveld de hand uit naar onze buren.

Daarmee kom ik tot een afronding van mijn betoog. Hoewel het hier en daar wat mag worden opgepoetst, is in deze streek wel degelijk nog het aloude ‘nabuurschap’ aanwezig. Voeg daaraan toe het ondernemerschap en het geweldig mooie landschap en je hebt West Betuwe. Een gemeente waar we trots op zijn.

Die wereld om ons heen gaat ons leren kennen. Maar hoe goed kennen we onszelf? Ik kan mij zo voorstellen, dat het voor sommigen aardig zou zijn, om op ontdekkingsreis te gaan in de eigen gemeente. Om bijvoorbeeld De Regulieren, de nieuwe stadswal in Heukelum te gaan bekijken. Of om een wandeling te maken langs verschillende kastelen in het oostelijke deel van de gemeente. De gemeenteraad gaat de komende tijd ook verschillende keren ‘on tour’ om de gemeente goed te leren kennen, waarom u allemaal niet? Deze week ontvangen alle inwoners deze prachtige toeristische kaart van de gemeente West Betuwe in de bus. Zie het als een aansporing om ook op pad te gaan.

Tenslotte, afgelopen week is men begonnen met het plaatsen van nieuwe kom-portalen bij de ingangen van al onze dorpen en stadjes. Graag komen wij tegemoet aan de brede wens om de oude komborden aan belangstellenden te verkopen. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website www.westbetuwe.nl, telefonisch of bij de stand achterin deze zaal.

Beste mensen, het is zover. De nieuwe gemeente West Betuwe is van start gegaan. Drie gemeenten werden samen één. 26 kernen met verschillende achtergronden, cultuur, eigenschappen en geloven. 10 fracties zullen samen daaraan werken. 31 raadsleden zullen dat behartigen. Coalitie of oppositie zijn samen verantwoordelijk. Dat zijn ze voor meer dan 50.000 inwoners van diverse pluimage. Een nieuwe gemeente, een nieuw gezicht. Laten we er met elkaar iets moois van gaan maken. 

Dames en heren, dat moet gaan lukken als wij samen hét verbindend verhaal en samen één gemeenschappelijke waarde hebben. Dat zijn de inwoners van onze nieuwe gemeente West Betuwe.

Graag wil ik u uitnodigen tot het uitbrengen van een toost op uw eigen West Betuwe. Dat doe ik graag vergezeld van alle goede wensen voor u persoonlijk voor het nieuwe jaar 2019.