Mooie erfenis voor West Betuwe

23 mei 2019
Logo West Betuwe
Voormalige GNL-gemeenten laten financieel huishoudboekje gezond achter. De jaarrekeningen 2018 van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal laten alle drie een positief resultaat zien.
Geldermalsen

2.479.434

Neerijnen 888.306
Lingewaal 1.026.998
Totaal 4.394.738

Het betreft hier voorlopige resultaten. Het wachten is op goedkeuring van de accountant. Het onderzoek daarvan wordt binnenkort afgerond.

Eigenlijk was er in voormalig Geldermalsen zelfs sprake van een positief resultaat van € 5.133.209. Bij een tussentijdse rapportage vorig jaar is als voorschot al een bedrag van € 2.653.775 aan de algemene reserve toegevoegd. Ook het overgrote deel van het nu resterende gezamenlijke resultaat (bijna 4 miljoen euro) gaat naar de algemene reserve.

Financieel gezond van start

Vanzelfsprekend is het college van burgemeester en wethouders erg gelukkig met deze mooie eindafrekeningen. De drie voormalige gemeenten hebben hun financiële huishoudboekje keurig achter gelaten.

Wethouder Govert van Bezooijen spreekt daarom van ‘Een mooie erfenis en bijdrage aan een voorspoedige start van de nieuwe gemeente West Betuwe. De financiële positie van de gemeente mag met een gerust hart robuust worden genoemd. De dagelijkse bedrijfsvoering is op orde en de reservepositie gezond.’

Uitdagingen

Desondanks zijn er ook uitdagingen. Genoeg reden om al het positieve nieuws toch wat te relativeren en alert te blijven op tegenvallers. De risico’s zijn behoorlijk goed ingeschat. Om deze te kunnen opvangen zijn buffers gecreëerd. Op één specifiek terrein is er nadrukkelijk reden tot zorg. Het gaat hierbij om het sociale domein en daarbinnen met name de jeugdzorg. Net als in vele andere gemeenten stijgen ook in West Betuwe op dit terrein de lasten ver uit boven de inkomsten die daar vanuit het Rijk tegenover staan. Het is niet voor niets dat het college van harte een regionale ‘brandbrief’ richting datzelfde Rijk ondersteunt. Daarin pleiten de regiogemeenten voor een structureel hogere bijdrage. Naast de zorgen over het sociale domein voorziet het college ook grote uitgaven waar het gaat om het oplossen  van het achterstallig wegenonderhoud en de uitvoering van het nieuwe Beleids- en Beheerplan begraafplaatsen.

Kortom, het gaat goed, maar wel met de benen op de grond blijven staan. Behoedzaamheid en terughoudend financieel beleid blijven geboden.