Herinrichting oude kern van Asperen

De straten en het riool in de oude kern van Asperen zijn op diverse plekken verouderd. Een deel van de straten gaan we opnieuw inrichten. Ook willen we stappen zetten op het gebied van verkeer, klimaat en groen. Medio 2023 start naar verwachting de uitvoering van de klus. Het doel: een duurzaam en klimaatbestendige oude kern.

Een deel van de straten in oud-Asperen is aan vervanging toe. De bestrating en het riool zijn op sommige plekken verouderd. We kijken naar verbeteringen en mogelijkheden op het gebied van verkeer, groen en riool. Zo nemen we snelheidremmende maatregelen, verbeteren we parkeervoorzieningen en kijken we naar duurzaamheid en klimaat. Om een goede en keuzes te maken, werken we aan een visie voor de openbare ruimte van de oude kern. 

Visie openbare ruimte oud-Asperen

Oplossingen en maatregelen op een bepaalde locatie kunnen effect hebben op de omliggende straten. We willen daarom een goede en zorgvuldige afweging maken. Dat is mogelijk wanneer er een visie komt. Daarom gaan we voor de openbare ruimte in de oude kern van Asperen een visie opstellen. Dit doen we graag samen met inwoners. Met deze visie leggen we de kwaliteit en de identiteit vast voor de toekomst. Het is een middel om de juiste keuzes te maken voor de nieuwe inrichting. De visie gebruiken we als basis voor het ontwerp en de verdere uitwerking per straat.

Wat gaan we doen? 

De Voorstraat wordt heringericht. De Stadswal, Walstraat, Grutterendamstraat, Brugstraat, Oranjewal, Vissersdijk en Hoge Minstraat worden volledig herstraat met bestaand materiaal.
Een deel van de bestrating in de Nieuwstraat, Grutterendamstraat, Stadhuisstraat, Minstraat, Hoge Minstraat, Vissersdijk en het Raadhuisplein vernieuwen we. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten over bijvoorbeeld het functioneren van het riool bepalen we of er onder het straatwerk maatregelen nodig zijn. Als dat het geval is, worden deze straten mogelijk ook heringericht. 

Oude plannen verbeteren

De afgelopen jaren is vaak gesproken over de inrichting van deze twee straten in Asperen. Daarvoor maakte de oude gemeente Lingewaal eerder plannen. Door verschillende omstandigheden zijn die plannen niet uitgevoerd. De eerder gemaakte ontwerpen gebruiken we als basis. Op bepaalde onderdelen verbeteren we het ontwerp. 

2021 en 2022 voorbereiden, 2023 uitvoeren

Het project vraagt om een goede voorbereiding. In 2021 en 2022 hebben we alles op papier gezet. Allerlei specialisten en inwoners leverden input voor de plannen en ontwerpen.  Vervolgens start in 2023 de uitvoering. Een aannemer gaat deze klus voor de gemeente uitvoeren. 

Het ontwerp

Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met de klankbordgroep, dat tijdens 6 bijeenkomsten in najaar 2021 en begin 2022 in gesprek met de gemeente het ontwerp heeft gemaakt. Op 29 november 2022 is het definitieve ontwerp met de inwoners besproken. In het ontwerp is rekening gehouden met de voorkeuren die u als inwoner heeft aangegeven via de digitale enquête, namelijk:

 • Doorgaand vrachtverkeer niet meer via de Voorstraat
 • Vergroenen en klimaatrobuust maken
 • Parkeeraanbod beter spreiden over de kern
 • Snelheidremmende maatregelen
 • 30km/ uur inrichting openbare ruimte
 • Openbare ruimte is primair voor de voetganger
 • Openbare ruimte inrichten als identiteitvol verblijfsgebied

U kunt het definitieve ontwerp hieronder bekijken.

Het ontwerp richt zich nu op fase 1. Fase 1 is een deel van de oude kern van Asperen en bestaat uit de Voorstraat, Minstraat, Stadswal, Varkensmarkt, Raadhuisplein, Grutterendam, Walstraat, Hoge Minstraat, Vissersdijk, Brugstraat en Oranjewal. Fase 2 is het overige deel in de oude kern. Voor het ontwerp hiervan starten we in 2023 de participatie. 

Het ontwerp is integraal en gebiedsgericht. Dat wil zeggen dat hier onderwerpen als afwatering, vergroening, identiteit, parkeren en verkeer meegenomen zijn. In het plan voor fase 1 zijn er wat minder parkeerplaatsen en zijn deze meer verspreid over de straten. Zo is de Voorstraat in het ontwerp voorzien van een smalle rijbaan, kun je parkeren langs de weg en zijn er geen haaksparkeerplaatsen meer. En hierdoor is er ruimte voor de voetganger om tussen de huizen en parkeervakken te lopen. Er is niveauverschil tussen de rijbaan, parkeervakken en de stoep. Ook zijn er maatregelen om de snelheid te verminderen. Denk hierbij aan versmallingen met plantvakken in de rijbaan en plateaus. In het ontwerp zitten geen drempels in de Voorstraat vanwege de trillingen aan de huizen. De karakteristieke leibomen blijven behouden en groen voegen we toe waar dat kan.

Aan de noord- en zuidzijde van de Voorstraat komen twee pleinen. Dit zijn het Raadhuisplein/ Nieuwstraat en de Varkensmarkt. Deze pleinen zijn ingericht als ontmoetingsplekken en zijn zo de entree van Asperen. De inrichting van de pleinen is gelijkvloers. Er is dus geen niveauverschil tussen de rijbaan en de stoep. De pleinen combineren we met parkeerplaatsen. Ook is het mogelijk om te parkeren tijdens kerkdiensten. Uiteraard is er weer groen door ruime plantenbakken met bomen. Het beeld van het paard blijft staan en omringen we ook met groen.  Daarnaast wordt groen toegevoegd door een extra rij bomen.

In de Minstaat is de huidige groenstrook als een meanderende wadi ingericht. Dit is een tijdelijke waterberging na zware regenbuien. Bovengronds wordt water vanaf de Voorstraat naar de wadi aangevoerd.  De wadi is een soort van greppel van ongeveer 35 – 50 cm diep die zich tijdelijk vult en afwatert naar de Linge. In en rondom de wadi komen verschillende planten. Zo is het voor insecten een goede locatie om zich te ontwikkelen en draagt het bij aan het vergroten van de biodiversiteit. De woningen aan de Voorstraat blijven bereikbaar door een stoepje voor de woning.

Op de Stadswal is de rijbaan iets versmald en de grond tussen de achtertuinen en de rijbaan als halfverharding voor parkeren ingericht. Hier komen meer parkeerplaatsen. Ook zijn er in het plan 3 rondelen in de Stadswal opgenomen. Dit zijn uitkijk- en zitplekken om de beleving van de oude stadsmuur terug te krijgen. Het groen komt terug aan de westzijde van de Stadswal.
In de Brugstraat kunt u aan een zijde parkeren. Hierdoor creëren we een goede looproute van de Voorstraat naar de Linge en kunnen we waar mogelijk meer groen toevoegen.

Het ontwerp staat op hoofdlijnen vast. De participatie hiervoor is dan ook afgerond. Tijdens de technische uitwerking worden o.a. het beplantingsplan, verlichtingsplan en bebordingsplan nog opgesteld. Deze worden verwerkt in het plan. Is het ontwerp definitief? Dan maken we het ontwerp bekend via deze website en informeren we de bewoners via een brief en een nieuwe bijeenkomst.

Vervolgtraject

We willen medio 2023 starten met de uitvoering. We werken in fases. Waar we beginnen en hoe lang de gefaseerde werkzaamheden duren, wordt duidelijk als we een contract met een aannemer hebben.

We hebben een globale planning gemaakt:

 • Technische uitwerking (Bestek fase): winter 2022-2023
 • Aanbesteding (contract aannemer): voorjaar 2023
 • Aannemer bekend: zomer 2023
 • Start uitvoering: na de bouwvak 2023

We verwachten ongeveer 1,5 jaar bezig te zijn. 

Inwoners en ondernemers konden meedenken over de visie en de inrichting van de openbare ruimte van oud-Asperen. In een digitale vragenlijst stellen we vragen over de huidige situatie. Bekijk hieronder de resultaten van de digitale enquête.

Gezien de voorgeschiedenis en de actuele thema’s over klimaat en duurzaamheid, pakken we het project zorgvuldig op. Samen met adviesbureau Gebiedsmanagers en ontwerpbureau Stijlgroep stelden we samen met u een visie op voor de openbare ruimte. Die visie is een middel om de inrichting voor de straten te kunnen maken.

Klankbordavonden

Tijdens de inwonersavond van 21 december 2021 is een oproep gedaan om mee te denken over wat onderwerpen uit het concept voorlopig ontwerp. Na deze inwonersavond hebben we drie klankbordavonden georganiseerd. Hier hebben we met name gekeken naar de inrichting en ontwerp van de Varkensmarkt en het Raadhuisplein. Ook hebben we de parkeercapaciteit en de parkeertellingen met elkaar doorgenomen. In februari was de laatste avond. Hierin hebben de leden van de klankbord aangegeven voldoende vertrouwen te hebben het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar het definitief ontwerp. De presentaties van deze avonden staan op de website van Stadsraad Asperen.

Eerder zijn er ook al klankbordavonden geweest. De presentaties hiervan staan hieronder.

Eerste bijeenkomst klankbordgroep 19 oktober 2021

Bewonersavonden

Vierde bewonersavond 29 november 2022

Op 29 november is er een bewonersavond geweest met de presentatie van het definitieve ontwerp. Ook is het groen- en verlichtingsplan besproken. Het definitief ontwerp ziet u bovenaan deze pagina onder de kop 'Actualiteit en ontwerp'.

Derde bewonersavond 21 juni 2022

Tijdens de derde bewonersavond in juni 2022 is het concept ontwerp besproken. Inwoners konden hun reactie op het plan laten horen. 

Tweede bewonersavond 21 december 2021

Op 21 december is tijdens de bewonersavond het concept voorlopig ontwerp en de aanzet visie openbare ruimte digitaal gepresenteerd. Uit deze presentatie kwamen een aantal vragen en antwoorden. Deze staan hieronder.

De digitale bijeenkomst is opgenomen. U kunt de video hier terugkijken. Gebruik naast de video ook bijbehorende onderstaande presentatie in pdf. 

De vragen en antwoorden uit de bewonersavond van 21 december.

Eerste bewonersavond 4 oktober 2021

Maandag 4 oktober was een avond voor de inwoners van oud-Asperen. Meer dan tachtig inwoners waren aanwezig. Het was een succesvolle avond met een flinke dosis positieve energie! Fijn om elkaar weer live te ontmoeten en te spreken. 

Vragen?

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem contact op met mevrouw Marjo Hak via 0345 - 72 88 00.