Hemelwater | informatie voor professionals in de bouwsector of hoveniers

Bent u professional in de bouwsector of hovenier? Gaat u bouwen of verbouwen? Of legt u een tuin of terras aan? Houd er dan rekening mee dat de bewoner regenwater dat op daken, stoepjes en inritten valt voortaan moet opvangen op eigen terrein. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Bijvoorbeeld een verlaging in de tuin, een ‘grindkoffer’ in de voortuin, een regenton of een groen dak. Op deze pagina leest u meer over de belangrijkste regels hiervoor.

De nieuwe afspraken rond het opvangen van regenwater gelden voor bouwen met en zonder  vergunning. De grootte van de waterberging berekent u voor de totale bebouwing, dus niet alleen voor het aangepaste deel. Ook de bestaande bebouwing en een inrit of terras telt mee in de minimale grootte van de waterberging die u moet maken.

Voor bestaande situaties verandert er niets. Al kunt u natuurlijk altijd uw steentje bijdragen. Vang regenwater op in uw tuin of regenton. Of vervang tegels door groen. Zo helpt u mee aan een groen en klimaatbestendig West Betuwe. Dat is goed voor mens én natuur.

Waarom is dit zo belangrijk?

Door klimaatverandering neemt de kans op extreme regenbuien en daardoor wateroverlast toe. Ook droogte door hittestress komt vaker voor. Daarom is het nodig dat we ons aanpassen aan deze veranderingen en actie ondernemen. In de gemeente West Betuwe kiezen we
voor meer vergroening en minder verharding.

Door het regenwater op te vangen en lokaal terug te brengen in het systeem, blijft het water zoveel mogelijk op de plek waar het valt. Dit water is een (ondergrondse) buffer voor drogere periodes. Bovendien hoeft schoon regen- en grondwater dat wordt opgevangen of
gescheiden afgevoerd niet naar de rioolwaterzuivering. Dit scheelt piekbelasting bij de zuivering en de zuiveringen werken efficiënter.

Kijk voor tips en ideeën voor het watervriendelijk maken van een tuin op de pagina Inspiratie voor een watervriendelijke tuin

De verordening afvoer hemel- en grondwater staat op Overheid.nl

  • Is het verhard oppervlak niet meer dan 500m2?

Dan moet de berging op eigen terrein minimaal 20 liter per vierkante meter verhard oppervlak  zijn.

Rekenvoorbeeld: Het perceel is in totaal 600m2. Het dakoppervlak is 50m2. De (tuin)verharding is 50m2. De overige 500m2 is groen, border of grind. Dan is er in totaal 100m2 afstromend oppervlak, dus minimaal 100m2 x 20 l = 2m3 berging.

  • Is het verhard oppervlak 500m2 of meer?

Dan moet de berging op eigen terrein minimaal 43,6 liter per vierkante meter verhard oppervlak zijn.

Rekenvoorbeeld: Het perceel is in totaal 600m2. Het dakoppervlak is 100m2. De (tuin)verharding is 450m2. De overige 50m2 is groen/border/grind. Dan is er in totaal 550m2 afstromend oppervlak, dus 550m2 x 43,6 l = 24m3 berging.

Is er al compenserende waterberging gemaakt op grond van de keur van het waterschap? Dan is de minimale capaciteit van de hemelwaterberging 20 liter per m2 verharding.

Heeft u vragen over hoeveel m3 waterberging u moet maken? Neem dan contact met ons op via E-mail wateradvies@westbetuwe.nl.

  • Bij aan- en verbouw moet u de totale verharding op het perceel compenseren. Dus neem in uw berekening ook de bestaande bebouwing, oprit of een terras mee.
  • De hemelwaterberging wordt zo ontworpen en in stand gehouden dat deze tussen 1 en 3 dagen weer voor 90% beschikbaar is. Uitzondering hierop is een hemelwaterberging bestemd voor hergebruik. Een waterberging heeft alleen het gewenste effect als deze het opgevangen hemelwater enige tijd vasthoudt. Maar niet te lang, want de waterberging moet wel weer beschikbaar zijn als de volgende bui zich aandient. De geleidelijke leging van de waterberging kan bijvoorbeeld met een infiltratievoorziening.
  • De voorkeur van West Betuwe voor hemelwater is dat het hergebruikt wordt. Bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet of het besproeien van planten.
  • Er zitten geen eisen aan de vorm van waterberging. Dit kan dus bijvoorbeeld in een krattensysteem, maar ook in een zandpakket, groen dak, verlaging in de tuin, vijver/wadi, of een andere (creatieve) oplossing. Uiteraard ook combinaties hiervan. Belangrijk is wel na te denken over de praktijk. Kan het water wel in de voorziening komen?
  • Het hemelwater dat niet in de bergingsvoorziening past, kan worden geloosd in een watergang of het openbare riool (of andere hemelwatervoorziening in de openbare ruimte). Voor (gedeeltelijke) lozing op oppervlaktewater waar dit kan, moet u contact opnemen met de waterbeheerder. Meestal is dat het waterschap.
  • Als waterberging op eigen terrein écht niet kan? Dan is dit een uitzonderingssituatie. Neem altijd contact op met de gemeente.
  • De regels gelden o.a. voor nieuwbouw. Een nieuw gebouw is ieder gebouw dat na het ingaan van deze verordening wordt opgericht. Dit is na 18 mei 2021. De verplichting om waterberging aan te leggen bij nieuwbouw geldt dus ook voor gebouwen waarvoor al voor het ingaan van de verordening 'Afvoer hemel- en grondwater' een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend, maar waarbij nog niet is gestart met de daadwerkelijke bouw, of waarvan de bouw nog niet is afgerond. De verplichting geldt ook voor alle verbouwingen en aanbouwen.
  • Uw taak: informeer de toekomstige bewoner over de waterberging. Wat ligt er en waar? Hoeveel berging is gerealiseerd? Is toekomstige verharding van bijvoorbeeld een inrit meegenomen?