Dijkversterking van de Waal

Wereldwijde opwarming zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt. Zomers worden droger en warmer, regenbuien worden heviger. Tegelijk worden de winters zachter en natter. Hierdoor voeren rivieren steeds meer water in korte tijd af en worden ze onvoorspelbaarder. Waterschap Rivierenland werkt de volgende jaren aan de Waaldijken zodat ze weer sterk genoeg zijn. De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van waterschappen en Rijkswaterstaat.
Copyright by Graaf Reinaldalliantie
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Graaf Reinaldalliantie

Samenwerking en wensen

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor deze dijkversterking. Het Waterschap voert overleg met de gemeente. Ook andere overheden, zoals provincie, Rijkswaterstaat en gemeenten in de buurt, zijn hierbij betrokken. Samen gaan we voor een duurzame en veilige dijk die zorgt voor aan het in-stand-houden en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Naast de waterveiligheid zorgt de dijk ook voor fijn wonen, ontspanning en ruimte voor natuur en verkeer.

Op het gebied van de gemeente West Betuwe liggen twee tracés, namelijk Tiel-Waardenburg en Gorinchem-Waardenburg.

Waterschapsbestuur is akkoord gegaan met voorkeursvariant

De afgelopen jaren is samen met overheden, bewoners en gebruikers van de dijk een basisontwerp gemaakt. Hierbij heeft het Waterschap alle belangen onderzocht, waarmee rekening moet worden gehouden. Hierbij is gekeken naar onderwerpen als wonen, werken, milieu, natuur en ontspanning. Op 16 oktober 2018 is het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland akkoord gegaan met de voorkeursvariant Tiel-Waardenburg en voorkeursalternatief Gorinchem-Waardenburg. Hiermee is de verkenningsfase klaar. Daarna is het Waterschap gestart met de verdere detaillering van de dijkversterking buitenwaartse, binnenwaarts of met een constructie. Bewoners, gemeente en andere overheden worden hierbij betrokken. Vanaf 2020 wordt gestart met de realisatie.

Gastvrije Waaldijk

In het project Gastvrije Waaldijk werken de gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen, Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland samen. Het toekomstbeeld is aantrekkelijk: een 80 kilometerlange dijk met dezelfde uitstraling die ook nog eens duurzaam is ingericht. Het biedt kansen voor verkeer en recreatie voor een aaneensluitende route. De kansen worden gekoppeld aan de plannen en latere werkzaamheden voor de dijk.

YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=harO1mI1-xc

Deze inhoud kan niet worden weergeven. Om de volledige inhoud te zien, moet u cookies toestaan.

Externe cookies toestaan en inhoud weergevenMeer informatie over cookies

Meer informatie

De Tweede Kamer nam in juni 2019 een besluit over het al dan niet realiseren van een nevengeul van de Waal bij Varik-Heesselt. Daarmee kwam er een eind aan een verkenningsfase van drie jaar. Een beladen proces. Reden genoeg om goed te evalueren. Die evaluatie (in opdracht van de provincie Gelderland) richt zich op twee punten:

  • bestuurlijke aansturing van het proces en onderlinge bestuurlijke samenwerking;
  • het communicatie- en participatieproces.

Hieronder de twee afzonderlijke onderzoeksrapporten. Deze zijn voorgelegd aan de voormalige stuurgroep. Daarin zaten vertegenwoordigers van de gemeente Neerijnen, het waterschap, het ministerie en de provincie. Inmiddels zijn ze ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad.

Communicatie en participatie rond nevengeul Varik – Heesselt

  • Water door de Waal -  Een evaluatie van participatie en communicatie over hoogwaterveiligheidsmaatregelen in Varik en Heesselt - Radboud Universiteit