Begroting 2024. Kerngericht op koers

16 november 2023
College

Donderdag 9 november 2023 werd de tweede begroting van deze bestuursperiode gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe presenteerde donderdag 9 november aan de gemeenteraad de tweede begroting van deze bestuursperiode. Het is een sluitende begroting: in 2024 geven wij bijna 173 miljoen euro uit om de ambities voor West Betuwe te realiseren. Daar staan ruim 173 miljoen euro aan inkomsten tegenover, waardoor de begroting 2024 – met een kleine plus - nagenoeg in evenwicht is.

Aan het woord is Govert van Bezooijen, wethouder van Financiën: “De begroting is in evenwicht en door 29 van de 31 raadsleden goedgekeurd, daar ben ik trots op! De raad geeft ons met diverse moties extra drive en richting om op koers te blijven. We zien deze begroting als een mooie co-creatie waar we samen voor aan de lat staan. Dit met het vizier op het kerngericht werken. Want onze inwoners, ondernemers en verenigingen zijn het hart van West Betuwe. Daar willen we ons continu voor blijven inzetten.”

Nieuw beleid in 2024

  • Structureel meer geld voor het onderhoud van de watergangen. In 2024 extra geld om achterstand op orde te brengen, daarna structureel meer geld voor beter onderhoud.
  • De gemeente gaat investeren in het versterking van schoolmaatschappelijk werk. Door vroeg signalering kun je snel schakelen en meer preventief werken. Met als resultaat dat je erger kunt voorkomen met positief effect op lange termijn.
  • Aanpak ondermijning: Criminelen die legale bedrijven en diensten gebruiken voor illegale activiteiten, ondermijnen de samenleving. Bijvoorbeeld door panden te huren voor een drugslab. De gemeente wil West Betuwe minder aantrekkelijk maken voor ondermijnende criminaliteit.
  • Financiële ondersteuning veerdiensten. Het belang van de 5 veerponten in het waterrijke West Betuwe is groot. Voor het toerisme, de economie en voor schoolgaande kinderen, waarvan er veel gebruik maken van de ponten. Financiering vanuit de provincie stopt, de gemeente ondersteunt de veren in de exploitatie zodat ze kunnen blijven varen.
  • Versterking muziekonderwijs in de klas én muziekopleiding van de verenigingen.

Trots op voorzieningenniveau

“De begroting gaat niet alleen over de financiële positie van de gemeente. Net zo belangrijk is het tenslotte, wat er met de beschikbare middelen wordt gedaan. Dit college is trots op het voorzieningenniveau in onze gemeente. Prachtige projecten zijn in voorbereiding, in uitvoering of al volop in gebruik als het gaat om de scholen in onze gemeenten. Op allerlei plekken in de gemeente wordt gewerkt aan uitvoering van de kernagenda’s.”

Sluitende begroting voor 2024 en 2025

“Ieder jaar zijn we nog in staat om een sluitende begroting te presenteren, ook voor 2024 en 2025. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen de komende jaren investeringen van gemeenten in de samenleving, maar zonder extra bijdrage van het rijk zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Dat betekent niet dat we meteen hoeven te snijden in onze begroting. Wel betekent het, dat we mogelijkheden in kaart brengen en analyseren om onze begroting om te buigen. Zo anticiperen we vroegtijdig op toekomstige (financiële) ontwikkelingen. Het is lastig om nu al conclusies over 2026 en verder te trekken, en dat moeten we ook niet te vroeg willen doen. Dit college doet haar huiswerk, zonder maatregelen té vroeg te willen effectueren. Wanneer het zover is, brengen we raad in positie.”

Kerngericht begroten

“Het jaar 2024 is voor ons het pilotjaar voor de paragraaf Kerngericht begroten. In de komende jaren zullen we dit verder ontwikkelen. Zo willen we de budgetten steeds meer koppelen aan activiteiten en projecten in de kernen. Hiervoor doen we komend jaar onderzoek naar het meer kerngericht inrichten van de plannen voor het beheer van de openbare ruimte. Het doel is om dit uiteindelijk te verbreden naar alle begrotingsonderdelen, voor zover dit op kernniveau te herleiden en in te richten is.”

Goed wonen in West Betuwe

“We willen een gemeente zijn waar het goed wonen is. Wonen gaat niet alleen maar over stenen, maar over samenhang, over het bouwen van gemeenschappen in een straat, wijk of dorp. Dit college knokt voor meer woningen in iedere kern, zodat onze kinderen (wanneer ze dat willen), in onze prachtige gemeente kunnen blijven wonen. Dat maken we concreet in kansenkaarten voor Heukelum, Tricht en Spijk. En met woningbouw in Herwijnen, Beesd, Ophemert, Heukelum en de flexwoningen in Tricht en Opijnen. We bieden inwoners ook ruimte voor nieuwe woonvormen zoals pré-mantelzorgwoningen, tiny houses en microwoningen.”

Tweede bestuursrapportage 2023

In de 2e Bestuursrapportage over 2023 – een tussentijdse verslag over de uitvoering van de begroting – licht het college toe wanneer er van de budgetten in de begroting wordt afgeweken. De 2e  bestuursrapportage laat voor 2023 een negatief saldo zien van 463.000 euro. Dat is een verbetering van 829.000 euro ten opzichte van het verwachte saldo in de 1e bestuursrapportage.

De belangrijkste meevallers betreffen lagere rentelasten en de vrijval van stelposten. Zo is uit de subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties met accommodatie niet alle beschikbare subsidie uitgekeerd.

De tegenvallers bevinden zich op het gebied van loon- en energiekosten en kosten binnen de gemeenschappelijke regelingen. Zo zal de bijdrage aan de omgevingsdienst rivierenland flink hoger uitvallen. Dit komt met name door hogere inzet op toezicht en handhaving bij de golfbaan in Spijk, dijkversterking en bouw. Ook de bijdrage voor 2023 voor de Belastingsamenwerking Rivierenland stijgt met 200.000 euro in 2023. Dit komt door de hoge proceskostenvergoedingen en extra uitvoeringskosten voor WOZ-bezwaren.